Nyeste artikler:

Innkalling til årsmøte Norske kadaverhunder 2021

Lørdag 6.mars kl 1500

Gardermoen airport hotell

Ravineveien 11

2060 Gardermoen

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Sak 3 Årsmelding

Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Sak 5 Valg

Sak 7 Innmeldte saker

Saker til årsmøtet sendes skriftlig til post@norskekadaverhunder.no innen 3.mars.

NB: Årsmøtet vil bli gjennomført som følger:

Styret lokaliseres på Gardermoen, øvrige medlemmer deltar på Teams. Medlemmer som ønsker å delta på teams melder dette via NKH mailadresse post@norskekadaverhunder.no. Den enkelte vil få tilsendt påloggingskonto

Tilstede: Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM), Camilla Anett Akslen (CAA)  , Sølvi Hegsbro (SH) og Nils Steinvik (NS)

Fraværende Camilla Jensen og Laila Hoff

Styremøtet ble gjennomført som videokonferanse på Facetime

Saker:

 • Økonomiplan, (JM)
  • Økonomiplanen ble fremlagt, justeringer er påført med rød skrift (se vedlegg)
  • Det er strekt ønskelig med bedring av økonomien i NKH. Slik dagens situasjon er så er det lite forutsigbarhet og en oppnår redusert effekt da økonomien setter store begrensninger for ekstern aktivitet. Dette har den effekt at admutgifter/lønn til leder og nestleder må vurderes. Styret besluttet at det ikke skal innføres endringer for 2020, men vurdere dette for 2021.
  • Da nasjonale styrende organer har besluttet at det skal være både rovvilt og beitedyr innenfor landets grenser så finner styret i NKH riktig at det også legges til rette for en forsvarlig og forvaltning og derav en forebyggende og konfliktreduserende effekt. For å kunne oppnå dette så er bruken av kadaversøkende hunder ett av flere tiltak.
  • MS har vært i kontakt med stortingspolitikere for å tilrettelegge muligheter for fast sentral økonomisk støtte til drift og vedlikehold av NKH som organisasjon. Dagens ordning med inntektskilder fra overskudd på kurs/godkjenninger, prosjekter og medlemskontingent gir NKH som organisasjon svært begrensede utviklingsmuligheter.
   • Vedtak:
    • Styret (NS) vil be om møte (1) med SP politiker Marit Knutsdatter Strand (stortingsrepresentant for Senterpartiet) i den hensikt å kunne:
    • Orientere om NKH
    • Kartlegge muligheten for fast økonomisk tildeling gjennom statsbudsjettet.
    • Styret (NS) vil be om møte (2) med Nærings og Landbruksdepartementet i Stortinget med Geir Pollestad og Geir Iversen i den hensikt å
    • Orientere om NKH
    • Effekten (forebyggende og konfliktdempende) med bruk av kadaversøkshund
    • Styret (NS) vil be om møte (3) med Stortingsbenken for Oppland i den samme hensikt som beskrevet ovenfor. Dette møtet foreslåes gjennomført snarest mulig (februar). Kontaktperson Rigmor Åserud kopi til Marit K Strand.
    • En mulig samarbeidspartner for å kunne oppnå ønsket effekt kan være NSGs utmarksråd.
    • Styret (NS) vil ta kontakt med Aud Hove (leder i Rovviltnemda Oppland) i den hensikt å søke økonomisk støtte for å kunne gjennomføre langtidsplanlegging.
    • Ad oppfølgingsmøte med direktoratet for klima og miljø så gis dette pt pri 2 og vil bli gjennomført senere
    • NKH bør fortsette å «dukke opp» i diverse fora.

Strategiplan (CAA)

  • Vedtak:
   • Noen små justeringer på ordlyd dvs at ord som rovdyrutsatte områder er byttet ut med beiteområder. Rettelsen vil bli gjennomført samt dokumentet vil bli lagret lett tilgjengelig under fanen «filer» på Facebook og på egnet plass på hjemmesiden etter justert forside (CAA).

Årsmøte 2021

  • Vedtak
   • Endring av dato til lørdag 6.mars kl 1500
   • Årsmøtet planlegges gjennomført med personlig fremmøte – sted Gardermoen området. NS bestiller møterom med overnatting. Det planlegges alternativ gjennomføring med bruk av Teams (JM). Påmelding kreves.
   • Det vil i tilknytning til årsmøtet bli gjennomført arbeidsmøte for fagavdelingen (MS) Egen plan for dette utarbeides og fremsendes av MS

FKT midler     

  • Vedtak:
   • Med erfaring fra 2020 så vil styret fremsende søknad om dekning av beredskapstelefon og beredskap pålydende kr 20 000 til følgende fylker (NS)
    • Troms/Finnmark
    • Nordland
    • Trøndelag/Møre og Romsdal
    • Innlandet
    • Agder
    • NKH vil søke å arrangere kurs/godkjenningsprøver i Troms/Finnmark og i Hedmark (Elverum omr) (NS)
    • søknad pålydende kr 150 000 vil bli fremsendt til Troms/Finnmark
    • søknad pålydende kr 40 000 vil bli fremsendt til Innlandet/Hedmark

Salg av artikler

    • CAA orienterte om utfordringene med leveringstid og kvalitet på jakke og lue. JM tar følger opp og tar kontakt med leverandør.

Hjemmesiden:

  • Vedtak: (NS)
    • Referat fra siste styremøter må legges ut (NS)
    • Vedtatte endringer på forsiden er ikke gjennomført (NS)
    • Hjemmesiden bør endres slik at den når den lesegruppe som man ønsker. Dette kan innebære bla NIBIO rapport, søksrapporter etc blir lettere tilgjengelig.

Neste styremøte 17.feb kl 2000

Nils S

Tilstede Nils Steinvik, Jonny Mathisen og Morten Steinsrud

Meldt fravær: Camilla Akslen, Camilla Jensen, Laila Hoff og Sølvi Hegsbro

Styremøtet ble gjennomføres som videokonferanse på FB – («Messenger»)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver var tildelt, resultatene ble fremlagt på møtet

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
  • Leder for valgkomiteen Beate Ryen har mottatt og forstått oppdraget.
  • Årsmøtet planlegges gjennomført på Gardermoen området den 6.mars
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan ref siste styremøte) MS
  • Fagavdelingen har hatt epost utveksling med div innspill og diskusjoner, spesielt rundt dette med kurs.
  • Styret mener at de innspill/tanker har fremsendt til styremøtet er meget gode og danner ett godt grunnlag for videre arbeid. 
   • Vedtak: Styret ber om at fagavdelingen fortsetter det gode arbeid, spesielt så synes tanker rundt det med å innføre «introkurs» og rekruttering å være interessante.
  • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte)
   • Eksisterende økonomiplan ble gjennomgått og diskutert, her er det forslag til noen justeringer bla så er tilskudd fra Direktoratet fjernet og erstattet med støtte fra landbruksdepartementet. Det ble også diskutert forhold utgiftsdekning/lønn ift vesentlig merbelastning for enkelte styremedlemmer ifbm prosjekt/beredskap etc
    • Vedtak: Økonomiplanen følges opp på neste styremøte, endringer i planen merkes slik at det er enkelt å lese endringene
   • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)
    • Vedtak: Taes opp på neste styremøte
   • Evt:
    • Økonomisk støtte fra landbruksdepartementet
     • MS orienterte om saken. Kontakt etablert saken følges opp på neste styremøte
    • Neste styremøte torsdag 7.jan kl 2000

Nils S

Referent

Tilstede

Nils S, Jonny M, Morten S, Laila H, Sølvi H

Meldt forfall: Camilla AA, Camilla J

Referat

 • Innkommen post (NS)
  • Gjennomgått, ingen spesielle kommentarer
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Status kurs og godkjenninger(JM)
  • Alle kurs og godkjenninger er gjennomført, mangler å bestille/sende ut godkjenningskort
 • Fagavdelingen (MS)
  • Oppfølging fra forrige møte (se oppdatert aktivitetsplan)
 • Økonomi: (JM)
 • Status se oppdatert aktivitetsplan. Resultat så langt er at økonomien er under kontroll. Ønsket aktiviteten med kontakt og informasjon utover kurs/godkjenninger etc er redusert grunnet liten tilgang av økonomiske ressurser.

Nettsalg (CAA

 • Intet å rapportere

Valgkomite

 • Aktivisering: Nils S sender ut skriv til alle i valgkomiteen
 • Årsmøte 2021
  • Planlegges gjennomført som tidligere. Tidspunkt helga 6-7 mars

Facebook.

Det foreligger NKH info på 2 FB sider, en åpen og en lukket, begge sidene inneholder nesten samme informasjon Det ble diskutert rasjonale rundt dette.  Saken taes opp på neste styremøte for endelig avgjørelse

Neste styremøte

Tirsdag 8 des kl 2000 (gjennomføres som videokonferanse på teams)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver tildeles, resultat fremlegges på styremøte 8.des

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan) MS
 • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte
 • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)

Nils S

referent

 • Innkommen post (NS)
  • Referat fra kurs og godkjenninger gjennomgått, ingen merknader
  • Faktura fra Rubic og Web ansv mottatt, ingen merknader
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Videoprosjekt NKH(MS).
  • Veldig bra produkt, tekst legges til
  • Presentasjonsvideoen legge ut på Youtube (MS) og på FB/Hjemmeside (NS)
 • Samarbeid med NSG Utmarksråd, Telespor og Findmy i prossess.
 • Status kurs og godkjenninger
  • Alle innmeldte kurs og godkjenninger er gjennomført på en god måte
 • Fagavdelingen (MS)
 • Oppfølging fra forrige møte:
  • Prosjekter – I prossess
 • Økonomi: (JM)
 • StatusNettsalg (CAA) Intet nytt å rapportere

Nils S 

Referent

2 grunnkurs i kadaversøk, Salangen og  Harstad (Troms), 3-9 august 2020.

Det ble gjennomført 2 grunnkurs kadaversøk i Midt- og Sør-Troms fra mandag til søndag, 3-9 august.

Det startet mandag ettermiddag med utlegging av kadaver i treningsområdet etterfulgt av teori.  På teoridelen møtte det svært erfarne deltakere, flere hadde mye erfaring som hundefører og instruktør innen hundeaktiviteter.  Noen drev også selv med sau. Tirsdag, onsdag og torsdag frem til lunsj var det praktisk trening.  Her beviste alle at de hadde god erfaring med hund, noen kunne gått opp til prøve neste dag!