Årsberetning 2022

Årsberetning 2022

Publisert av Lisbeth Høyland den 08.03.23. Oppdatert 24.07.23.

Årsberetning 2022

Styret i Norske kadaverhunder har i 2022 bestått av følgende personer:

 

Leder/Økonomiansvarlig                             Morten Steinsrud

Nestleder                                                    Gro Mora Sørensen

Webansvarlig:                                              Lisbeth Høyland

Styremedlem/Sekretær                               Randi Alvestad

Kontakt Fagavd:                                          Camilla Jensen

Vara:                                                           Laila Hoff og Sølvi Hegsbro

Valgkomite:                                          leder, Marianne Hatløy, Camilla Akslen og Beate Ryen

Fagkomiteen har ikke vært en del av styret, men har vært innkalt til styremøter med uttalerett.

Leder i fagkomiteen:                                     Tor Nilsen

Styret har i løpet av 2022 hatt 4 styremøter, hvorav alle har foregått på teams.

Det har vært et «stille» år der dette mye skyldes leders store kapasitetsproblemer. Dette beklages.

Saker som styret/leder har jobba med:

 1. Leder har hatt kontakt med leder fagavd ang skriving og oppfølging av kontrakt prosjekt vindturbin.
 2. Leder har sendt søknader og rapportering til Statsforvaltere i forbindelse med kurs og godkjenninger.
 3. Leder har hatt ansvar og oppfølging økonomi, herunder betale regninger, fakturere, levere komplett bilag og avstemt kontoutskrift til regnskapsfører.
 4. Jobbet noe med kutte kostnader til web, nettside, lagring av dokument osv. Vedtatt å gå over til Styreweb. Status: Det jobbes fortsatt med å få dette systemet fullt oppe å gå. Websiden er klar. Kostnader er redusert.
 5. Søknader FKT 2023. Status: Det er søkt om midler til kurs og godkjenninger og til beredskapstelefon.
 6. Webansvarlig har hatt mye jobb, og jobbet godt med websiden og med Styreweb. I fremtiden må nok denne avlastes noe og flere må ta tak her.

 

 

 

 

 

 

Arbeidsplan 2022

EVALUERING

 

Fokusområder for leder, styret og fagavdelingen i 2022 jmf bestilling på siste årsmøte:

 • Styrke økonomien ved å redusere utgifter og øke inntektene.

  Dette synes vi at vi har klart å følge opp, mye takket være vindmølleprosjektet. Vi har også lagt om websiden vår slik at denne er langt billigere.

 • Fortsette å levere gode tjenester gjennom tilsyn, søk og prosjekt.

  Vi har inntrykk av at vi gjør en god jobb ute i felten. Trafikken på beredskapstelefonen er god og tilbakemeldingene fra Statsforvaltere og beitenæringa er bra.

 • Holde tett kontakt med Statsforvalter og Stortinget.

  Det har vært noe kontakt med noen Statsforvaltere gjennom leder i NKH. Leder har også sporadisk tlfkontakt med personer på Storting.

 • ·Øke antall kurs og godkjenninger.

  Vi har økt antall kurs og godkjenninger i forhold til de 2 seneste år, naturlig nok.

 • Tettere kontakt med medlemmer.

  Her hadde vi håpet at Styreweb skulle være et godt verktøy, men så langt så synes dette noe innviklet.

 • ·Økende tilstedeværelse på møter med aktuelle samarbeidspartnere.

  Liten aktivitet på dette området.

 • Gi mulighet for å styrke fagavdelingen medpersoner med den kompetanse som er nødvendig for å levere gode tjenester.

  Fagavdelingen er styrket med 2 personer. Å opprette en god fagavd har vært rett vei å gå . Fagavdelingen har jobbet godt og leder Tor Nilsen har vært en motor, både når det gjelder organisering av kurs, men og vært særdeles viktig opp mot vindturbinprosjektet.

 • Utvikle og ferdiggjøre Styreweb, med ny nettside og epostkonto, samt gi aktuelle folk i styret og fagavd brukerrett på siden.

Epostkonto og websiden er ferdig. Websiden kan utvikles mer uten store kostander. Både med tekst og nyere bilder. Styreweb er nevnt og her bør og må vi få til enklere kommunikasjon. Instruktører og fagavd har tilgang til Styreweb.

 

Årsrapport for fagavdelingen 2022

Det ble i 2022 gjennomført Grunnkurs Kadaversøk for 55 ekvipasjer. Av 42 ekvipasjer som stilte til Godkjenningsprøve fikk vi 33 ekvipasjer som klarte denne.  I tillegg ble det gjennomført en Vedlikeholdssamling og et Beitelagskurs

I tillegg fikk vi på starten av året forespørsel om vi kunne stille med kadaversøksekvipasjer for søk etter døde fugler rundt et vindturbinanlegg.  Dette ble vurdert som aktuelt og gjennomførbart for NKH etter at vi klarte å skaffe aktuelle ekvipasjer i området.  Oppstart av søk var i mars, med avslutning i oktober.   Det har blitt gjennomført egen opplæring for disse ekvipasjene med vektlegging på finsøk med langline for søk etter døde fugler og flaggermus.  Senere fikk vi ny forespørsel om søk i ett annet område, hvor vi gjennomførte søk på høsten. Det er planlagt nye søk i 2023.

I 2022 har vi hatt problemer med å finne tilgjengelige instruktører på kursdatoer som har vært ønsket av kundene, noe som kan ha redusert antall ekvipasjer som fikk gjennomført kurs hos oss. Derfor ble det startet opp instruktørkurs høsten 2022, men det ble avbrutt underveis. 

En prioritert oppgave for Fagavdelingen i 2023 vil være å få gjennomført en gjennomgang av «Instruktør opplæring» og «Grunnkurs kadaversøk» for å se om vi kan få disse bedre og mere effektive.

 

Tor Nilsen
Leder Fagavdelingen

 

 

Arbeidsplan 2023

 1. Fortsette å utvikle og forbedre Styreweb.
 2. Arbeide med revidering av kurs og læreplan, og legge forslag frem til godkjenning.
 3. Se på organisering av foreningen, event framlegg til neste årsmøte.
 4. Fortsette med å videreutvikle og avholde gode kurs og godkjenninger.
 5. Fortsette det gode arbeidet med å tilby tjenester vedr vindturbinsøk.
 6. Styrke og vedlikeholde økonomien, holde inntekter på dagens nivå og bestrebe på lave utgifter.
 7. Rekrutteringsarbeid, spesielt med tanke på nye folk inn i styre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valg

 

Leder/Økonomiansvarlig                             Morten Steinsrud, på valg

Nestleder                                                          Gro Mora Sørensen, ikke på valg

Webansvarlig:                                                  Lisbeth Høyland, på valg

Styremedlem/Sekretær                               Randi Alvestad, ikke på valg

Kontakt Fagavd:                                              Camilla Jensen, på valg

Vara:                                                                    Laila Hoff og Sølvi Hegsbro

Valgkomite:                                                      leder, Marianne Hatløy, Camilla Akslen og Beate                                                                                            Ryen

Valgkomiteens forslag:

Leder: Jonny Mathisen 

Webansvarlig: Lisbeth Høyland (gjenvalg)

Styremedlem: Beate Ryen, ny

Vara: Laila Hoff, Sølvi Hegsbro

Valgkomiteen: Marianne Hatløy (gjenvalg)

Valgkomiteen: Nina Sand (inn for Beate Ryen)

 

Beate Ryen har igjen 1 år i valgkomiteen,  men går ut siden hun går inn i styret. Så da blir det vel sånn at Nina Sand velges inn for 1 år nå.

 

 

 

 

Innkomne saker:

Fra leder Morten Steinsrud

 1. Øke satsen til instruktører med kr. 300,- pr dag. Bakgrunn for saken: Satsen er ikke blitt justert på lang tid. Den ble i sin tid, med dårlig økonomi, justert ned. Vi er nå i en langt bedre økonomisk situasjon, og selv om dette er prosjektavhengig, så er det viktig å gi instruktører et løft økonomisk nå når vi har mulighet til det. Instruktørene er motoren i foreningen og vi trenger gode, motiverte instruktører for å drive kursene videre. Det er ikke tatt høyde for denne økning når vi har søkt fylker om tilskudd, men mener at vi har økonomiske muskler til dette nå, uansett.