Styremøte Juli 2024

Styremøte Juli 2024

Publisert av Lisbeth Høyland den 10.07.24.

Referat fra styremøte 02.07.2024

Teams 20.00

Tilstede: Jonny Mathisen, Kristin Marcussen Kongelf, Laila Hoff, Lisbeth Høyland, Beate Ryen

Ikke tilstede : Gro Mora Sørensen

13/24 Økonomi

Det har vært en hektisk periode med fakturering og tilsyn etter flere rovdyrangrep i sommer. 

Det bør bli økt fokus på opplæring av nye godkjente ekvipasjer i rapportskriving og bruk av basecamp. Dette kan være et tema på vedlikeholdssamlinger og på treninger arrangert av områdekontaktene. 

Sporlogger og rapporter må komme raskere ut til oppdragsgivere. 

Dette for å få en raskere oversikt over hvor det er søkt. Dette gjelder spesielt ved store rovdyrangrep. 

 

NKH har pr nå god økonomi. Det har blitt fakturert for 500.000 etter vindmøllesøk. Her ligger det an til å bli et overskudd på rundt 

3-400000. 

 

14/24 Kurs og godkjenninger

Det har i sommer vært mange kurs og godkjenninger. 

To nye instruktører har i sommer hatt og vil ha siste delene av sin utdannelse for å bli godkjente instruktører. 

August begynner å fylles opp med kurs og godkjenningsprøver. 

 

 

Snertingdal og Røros skal ha kurs, prøver og vedlikeholdssamling. 

 

15/24 Regelendringer. Teamskvelder m.m. Instruktørsamling.

Vi må jobbe sammen både styret og instruktørene for å enes om noen felles kjøreregler slik at reglene i Norske Kadaverhunder blir forholdsvis like. 

Vi ønsker å få til en felles helg hvor styret og instruktørene kan jobbe sammen. Her vil vi sammen kunne jobbe med instrukser og de nye reglene. 

Regelendringene som har tråd i kraft for de som skal godkjenne hund nr 2,3,4,5 ++ har gjort det lettere å få godkjent ny hund.  Disse vil heller ikke ta opp plasser på grunnkurs. 

Allikevel så må styret diskutere de eventuelle problemstillingene som dukker opp mtp disse nye reglene. 

 

16/24 Referater fra styremøter, ut på våre plattformer innen noen dager? Referater må komme raskere ut både på styreweb og på hjemmesiden.  

Vi prøver å effektivisere dette ved at sekretær skriver referatet, og sender referatet til Kristin for gjennomlesning. 

Referatet skal så legges ut på styreweb, på hjemmesiden og så deles fra hjemmesiden til facebook. 

Referatet skal være klart innen 3-4 dager. 

 

17/24 Referat fra møte med områdekontakter.

Kristin gikk igjennom referatet fra møte med områdekontaktene. Vi trenger flere områdekontakter, men vi er fornøyde med de som har tatt på seg ansvaret. 

 

 

Det er positivt om flere vil ta på seg dette ansvaret for å få økt aktivitet i flere områder av landet.  De blir et viktig bindeledd mellom de ulike områdene og styret i NKH. 

Områdekontaktenes første oppgave blir å lage treningsgrupper for sine områder. 

 

18/24 Sosiale medier

Det bør utarbeides/minnes om instruks for søk. Dette er noen «kjøreregler» for hvordan man oppfører seg i møte med bonden, hva man har lov til å dele på sosiale medier og vår rolle som kadaverhundførere. 

Beate lager et innlegg om dette på facebook. 

 

19/24 Møtekalender videre.

Neste styremøte blir 20.08.24 kl 20.00 

 

20/24 Div.

De neste punktene er saker som bør jobbes med sammen med instruktørene:

  • Hvordan sikre at alle ekvipasjer som er godkjente blir brukt?
  • Kan områdekontaktene bli viktige bindeledd mellom beredskapstelefonen og områdene?
  • Tilsyn og søk. Diskusjon rundt forskjellene. Dette må spesifiseres bedre. Burde vi hatt en kontrakt på hva oppdraget gjelder?

 

Kristin M Kongelf 

Referent