Nyeste artikler:

Referat fra årsmøte

Møtt: Nils Steinvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud, Camilla Jensen, Camilla Anett Akslen, Trine Rudstaden

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Norske Kadaverhunder

24.februar kl 1200

Quality hotel Olavsgård, Skjetten

Saksliste:

Sak 1 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Møteleder Nils, Referent Jonny, Protokollunderskriverer alle

Sak 2 Godkjenning av innkalling. Godkjent

Sak 3 Årsmelding

Årsmelding vedtatt med 3 tallrettelser, dette er rettet i vedlagte årsmelding. Eksterne møter skal med i årsmelding fra 2018. Styres forslag til aktiviteter godkjennes. Beitelagskurs tas opp til revidering. Under punktet forsking skal Radiobjelleprosjektet i Sør Aurdal inn. 

 

Sak 4 Regnskap, budsjett og fastsetting av kontingent

Regnskap, budsjett vedtatt. Kontingent blir for 2019 satt til 300,-

Forenklet regnskap og budsjett lagt ved.

Sak 6 Valg

Leder Nils Steinvik ikke på valg

Nestleder/styremedlem 1 Jonny Mathisen 2år

Styremedlem 2 Camilla Anett Akslen 2 år

Styremedlem 3 Morten Steinsrud 1 år

Styremedlem 4 Camilla Jensen ikke på valg

Varamedlem 1 Janne Drevik 1 år

Varamedlem 2 Hanne Marthe Sørøy 1 år

Valgkomite Trine Rudstaden 2 år, Det presenteres en fulltallig komite på tre stykker for styret før 1 april dd. Ansvarlig Trine

Sak 7 Innmeldte saker

Innmeldte saker til årsmøtet 2018

 1. Utarbeidelse av strategisk plan 2019 – 2023

Forslag til vedtak:

Styret i NKH pålegges å utarbeide en Strategisk plan for perioden 2019 – 2023. Strategiplan for perioden 2019 – 2023” skal være et verktøy for å strukturere arbeidet i organisasjonen

Planen skal inneholde følgende emner

 1. Visjon
 2. Hovedmål for perioden fram til 31. desember 2023
 3. Satsningsområder

3.1 Kompetanse / kvalitet

3.2 Økonomi

3.3 Profilering

3.4 Rekruttering

3.5 Organisasjonssamarbeid

                                          Vedtatt

 1. Ny organisasjonsstruktur

              Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar ny organisasjonsstruktur

Styreleder

Overordnet ansvar

Styreledelse/styremøter/årsmøte

Kontakt Direktorat med hovedvekt

på fremtidig økonomi.

FKT, holde kontakt med fylker,

Beitelag, NSG osv.

Kontaktperson media

Styreleder har honorar

Styremedlem1/nestleder

Kasserer/økonomiansvarlig

Forberedelser, planlegging og

Gjennomføring kurs.

Hovedansvar vakt.

Beredskapsplaner

Nestleder har honorar

Styremedlem 2

Sekretær

Arkivansvarlig

Pressemeldinger

Styremedlem3

Ansvar for instrukser

Ansvarlig fagavd

Økonomiplan i samarbeid med nestleder

Styremedlem4

Ansvar web, salg.

Markedsføring

Nettbutikk

Vedtatt

 1. Økonomiplan

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar fremlagte økonomiplan

Vedtatt med 5 for og en blank, økonomiplan legges ut

 1. Ny ekstern webdesigner:

Hensikt: Styret i NKH er av den oppfatning at eksisterende leverandør ikke tilfredsstiller de behov som NKH som organisasjon har. Dette gjelder spesielt hurtighet ved oppdatering, mulighet til å utføre rettelser selv etc. Styret i NKH har gjentatte ganger anmodet om dette men fått negative svar. Ved opprettelse av nettbutikk så har styret fått brakt på det rene at eksisterende WEB plattform er lite egnet for denne type tjeneste.

Forslag til vedtak:

Styret i NKH gis fullmakt til å ta kontakt med andre WEB leverandører i den hensikt å få en bedre og raskere oppdatering av websiden. Det gis en økonomisk begrensning som engangsinvestering på kr 50 000.

Vedtatt

 

 

 1. Vedtektsendring

Følgende forslag legges til grunn for vedtektsendring

Vedtekter:

NORSKE KADAVERHUNDER

 • 1. Foreningens navn er Norske kadaverhunder stiftet 01.10.2011
 • 2. Formål: Kvalitetssikre utdanningen og godkjenning av ekvipasjer til å finne husdyrkadaver.
 • 3. Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
 • 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer.
 • 5. Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
 • 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,-
 • 7. Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeid samt refusjon for faktiske utgifter. Dette skal da fremgå i regnskapet.
 • 8. Årsmøte.

Adressen til foreningen følger den valgte leder:

Årsmøte som holdes innen hvert år innen april, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøte innkalles av styret minst 14 dager før, direkte til medlemmer og/eller kunngjøring i egnet presse. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styret minst en uke før årsmøte.

Alle medlemmer har adgang til årsmøte, alle har en stemme og kan ikke overføres ved fullmakt.

 • 9. Årsmøte ledes av valgt dirigent.
 • 10. Stemmegivning på årsmøte.

Med mindre noe annet er bestemt gjelder alminnelig flertall, blanke stemmer teller ikke.

Ved valg skal det ved stemmelikhet være omvalg, ved stemmelikhet ved omvalg kreves ekstra årsmøte for å velge en person.

 • 11. Årsmøte skal:

- Behandle foreningens årsmelding

- Behandle foreningens regnskap i revidert stand

- Behandle innkomne forslag

- Fastsette kontingent

- Vedta foreningens budsjett

- Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8

- Velge revisor og dennes stedfortreder.

 • 12. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene krever det.
 • 13. Foreningen styres av et styre på maks 5 personer og er foreningens høyeste myndighet i mellom årsmøtene.

Styret skal gjennomføre vedtak årsmøte har vedtatt og styre etter de vedtekter som gjelder.

 • 14 Vedtekter kan bare endres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.
 • 15 oppløsning av foreningen kan bare behandles av årsmøte, blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. Denne § kan ikke endres.

Forslag til endringer:

 • 4. Medlemmer er godkjente ekvipasjer

Endringsforslag:

Medlemmer er de som har betalt medlemskontingent

 • 6. Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen. Den er nå sett til kr 200,

Endringsforslag: Kontingenten fastsettes av årsmøte. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn et år har ikke stemmerett eller andre rettigheter i foreningen.

 • 8 legges til ny setning: «Innkomne forslag og årsmelding legges ut en uke før årsmøte.»

 

 • 11 sitat:

«Velge leder og sekretær, eller kasserer og styremedlem annet hvert år, se §8»

Endringsforslag

Ved organisasjons endring så endres § 11 til følgende: Velge styremedlem 1, 2 og 3 det ene året, leder og styremedlem 4 det andre året.

 

Forslag til vedtak:

Årsmøter vedtar og godkjenner fremlagte endringer i vedtektene

Vedtatt, § 8 kom som forslag på årsmøte og ble vedtatt

-------------------------------                  --------------------------------                               -----------------------------------

Trine Rudstaden                                 Camilla Jensen                                                Camilla Anett Akslen

--------------------------------               ----------------------------------                             ------------------------------------

Morten Steinsrud                              Nils Steinvik                                                      Jonny Mathisen

 

3 stykker møtte denne helga. Vi trente på flere felt med både kjente og ukjente markører. Det ble gjennomgang av GPS og litt om bruken av Base Camp.

Deltakerne gav uttrykk for at de var fornøyde, til tross for noe dårlig vær på søndag.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk i Stod 3-7 september. Her møtte det hele 8 deltagere. Etter ønske fra arrangør så ble grunnkurset gjennomført i 2 perioder. Teoridel og info om NKH ble gjennomført av Jonny Mathisen den 20. august, praktisk trening ble gjennomført av undertegnede 3-7 september.

Det ble gjennomført vedlikeholdstrening på Røros 1-2 september med 6 forskjellige ekvipasjer i fint høstvær. Noe var med en dag og andre hadde anledning til å være med begge dagene.

Norske kadaverhunder (NKH) gjennomførte grunnkurs kadaversøk på Gol 24 og 27 august. Her møtte det 7 deltagere. 6 fra Buskerud og 1 fra Trøndelag

Det ble gjennomført Grunnkurs Kadaversøk i Alta 3-5 august. Grunnet frafall i påmeldte ekvipasjer var det bare 3 ekvipasjer som deltok.