Nyeste artikler:

Til godkjenningsprøven møtte det 3 ekvipasjer, 2 fra Bøverdalen og 1 fra Lesja. Det var lagt ut 2 prøvefelt i typisk høyfjellsområde, skog, åpnet myr og bekk. Størrelsen på feltene var på ca 100 mål. Det var varierende vind og ca + 5 grader. Alle 3 ekvipasjer besto med glans.

NKH gratulerer Bøverdalen og Lesja med godkjente ekvipasjer.

Dommere var Nils Steinvik og Jonny Mathisen

Det ble i helgen gjennomført grunnkurs og godkjenningsprøve i Alta. 

Grunnkurset var for en ekvipasje som ble skadet og ikke kunne delta på kurset som gikk i sommer. Til godkjenningsprøve møtte det 2 ekvipasjer.

 

Det ble på lørdag gjennomført vedlikeholdssamling hvor 5 ekvipasjer deltok. De hadde på forhånd meldt inn ønsker om søk på kjente og/eller ukjente objekter.  Som vanlig ble det også gode diskusjoner om søk, hund og alt som hører til.

Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Camilla Akslen (CA), Nils Steinvik (NS)

Forfall Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

  1. NKH har mottatt søknad om etablering av lokallag NKH i Oppland, region syd for kommunene Nordre og Søndre land, Gjøvik og Toten samt Gausdal og Lillehammer

Vedtak: Styret ser svært positivt på søknaden, søknaden innvilges, lokallaget ønskes lykke til videre. Styret ser frem til positivt ett positivt samarbeid med lokallaget. NS følger opp

  1. Info om etablering av lokallag NKH i Agder. NS har vært i kontakt med aktuell leder, noe kommunikasjon er utført – ingen formell søknad mottatt

Vedtak: Styret avventer

 

Norske kadaverhunder har fått sitt første regionale kadaverhundlag. Etter søknad fra initiativtagerne så har styret godkjent søknad om etablering av regionalt kadaverhundlag i Oppland syd. Nedslagsområde for «lokallaget» er kommunene Nordre- Søndre land, Gjøvik og Toten, Gran og Lunner samt Gausdal og Lillehammer.

 

3-årig økonomiplan for Norske Kadaverhunder

Dette er en plan som skal si noe om på hvilke områder styret bør jobbe aktivt for å opprettholde en sunn og fremtidsretta økonomi, i en 3 års-periode. Man kunne valgt å hatt en lengre periode, men det er vurdert som mest hensiktsmessig å ha en kortere periode for å gjøre planen mer reell.

Inntektssiden

Norske Kadaverhunder (NKH) har 3 vesentlige inntektskilder:

  • Kurs/Godkjenningsprøve
  • Tilsyn
  • Beredskap

NKH baserer driften og inntekten sin på å avholde kurs. Noen av disse kursene støttes av FKT-middel fra fylkene det avholdes kurs i. Kurs vi har er kadaversøkskurs, beredskapskurs, beitelagskurs og GPS-kurs, samt vedlikeholdssamlinger.

Kurs er basisinntekten for den grunnleggende driften og det bør jobbes aktivt med å avholde flere kurs i hele landet.

Det mottas også FKT-middel til administrative utgifter fra noen fylker. For 2017 er det budsjettert med kr 90000,-. i 2016 mottok vi kr 40000,-.

Det bør jobbes aktivt mot alle fylker som er belastet av rovdyr å få disse til å være med å støtte NKH sitt arbeid, både med støtte til kurs og adm.utgifter.

Det må i denne 3-års periode jobbes målrettet mot Direktoratet for å skaffe alternative inntektskilder. Det er sendt inn søknad om støtte på kr 200.000,- pr år, og i denne økonomiplan er dette tatt inn som en forutsetning, selv om det pr dags dato ikke er mottatt noe svar på denne søknad.

Det er også ønskelig at mer av inntekten skal komme gjennom beredskap. Dette vil si at NKH bør ta mer ansvar for organisering og gjennomføring av søk/tilsyn gjennom organisasjonen, som i en akutt beredskapssituasjon. Dette vil medføre noe mer administrativt arbeid, da NKH blant annet må betale ekvipasjene. Med dette, vil det være påkrevd en økning av takstene for å dekke inn administrativt  merarbeid.

Inntekter

2018

2019

2020

Støtte/tilskudd DIR

200000

200000

200000

Kurs, overskudd

70000

90000

100000

Tilsyn/beredskap

10000

15000

25000

Kontingent

20000

23000

25000

Fylke/FKT

100000

100000

100000

Sum

400000

428000

450000

I tillegg til disse har NKH inntekt på kontigent. Medlemskontingenten er kr 250,- pr. år. Det vil være naturlig å ha en moderat økning på denne over 3 kommende år, uten at det vil få store utslag økonomisk på inntektssiden.

 

 

Utgifter

Utgiftene vil måtte tilpasses fremtidige inntekter og derfor vil denne økonomiplanen måtte revideres ved endringer av inntektene.

Utgiftene i NKH er fordelt på få poster, og tre poster utgjør det meste av utgiftene.

Adm/hjemmeside er en post som dekker møtegodtgjørelse og kjøring til disse, samt utgifter til konsulenthjelp med hjemmeside. Her må utgiftene til hjemmeside ses grundig på da den posten står for over 30000,- i 2017. Styret må redusere denne utgiften i denne treårsperioden.

Denne posten vil også få en økning i 2018 på 50000,- i honorar til leder og nestleder. Dette skal betales ut en gang i året mot regning. Her må arbeidsoppgaver beskrives og være utført før utbetaling. Se egen instruks for leder/nestleder.

Instruktørsamlinger :

Dette er en samling, som fra starten av NKH, var en styresamling og instruktørtreff. Her har instruktørene lønn som instruktører samt dekket reise og opphold. Her må styret se på om det er nødvendig/ønskelig med lønn. Styret må også se på hyppigheten og nødvendigheten av denne samlingen.

Årsmøte:

NKH sitt øverste organ og viktig at det jobbes med å få medlemmer til å møte her. Styret pålegges i perioden å se på utgiftene, og om det er nødvendig/muligheter for innsparinger.

Her må det ses på om det skal skje moderate økninger i perioden hvis økonomien tillater det. Styret må også se på bruken av diettordningen og komme med forslag om ev endringer.

Satser

Sats 2017

2018

2019

2020

Honorar leder

25000

25000

25000

Honorar nestleder

25000

25000

25000

instruktørlønn

2000,- pr dag

uendret

uendret

uendret

Instruktør elev

Praktisk del

1000, pr dag

uendret

uendret

uendret

møtegodtgjørelse

1600,- pr dag

uendret

uendret

uendret

Diett

600, pr dag

Uendret

uendret

uendret

Tlf/skype møte

250,- pr møte

uendret

uendret

uendret

Kjøregodtgjørelse

Statens satser

uendret

uendret

uendret

Totaloversikt

Det er viktig å påpeke at tallene i totaloversikten nedenfor er noe usikre, spesielt Støtte/tilskudd MDIR, da denne posten ikke er bekreftet og derfor bør utgiftssiden være nøktern.

Budsjett

2018

2019

2020

Inntekter

Støtte/tilskudd MDIR

200000

200000

200000

Kurs, overskudd

70000

90000

100000

Tilsyn/beredskap

10000

15000

25000

Kontingent

20000

23000

25000

Fylke/FKT

100000

100000

100000

Sum Inntekter

400000

428000

450000

Utgifter

ADM/hjemmeside

100000

100000

100000

Årsmøte

30000

30000

30000

Andre møteutg

40000

50000

50000

Instruktørsamling

20000

20000

20000

Regnskap

20000

20000

20000

Sum Utgifter

210000

220000

220000

Resultat

190000

208000

230000