Nyeste artikler:

Referat fra styremøte 7 nov
 
Oppmøte: Camilla A, Nils Stenvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud
 
Agenda
 
Innkommet post (NS)
 
Beitebruksseminar – Fylkesmannen i Oppland
- Viktig å sende en representant, Nils har deltatt 
Beitelseminar med roviltfokus: Norsk bondelag, Norsk småbrukarlag, Norsk Sau og Geit
o Nils har deltatt
Rapporter frå gjennomførte kurs
- Gjennomført, alle rapporter er mottatt og lagt ut på hjemmesiden
Invitasjon til Nasjonal konferanse rovvilt, beitedyr og samfunn 21.-22.januar, 2019, 
o Nils og Camilla A(?) deltar
 
Nye saker:
 
Årsmøte 2019  
- Innspill fra fagavdeling (Bør på plass på neste styremøte som egen sak)
Årsmelding: 
- Felles tanker om hva vi skal oppnå 2019 (tas på neste styremøte, Januar, skype)
- Aktivitetsplan 2019 Lages som eget vedlegg til årsmøtet
- Vedlegg m/planer
tid/sted 
- Bodø 24. mars 2019 (?)
Val
- Morten Stensrud, Nils Steinvik, Camilla Jensen og 2 x Vara på valg. 
Ajourføring (sentralt register) av kurs/godkjenningsekvipasjer 
- Det sentrale registeret er oppdatert. 
- Ikkje gjort; Godkjenningsliste over alle kursdeltagere (ligger under fanen instruktører på vår WEB side. Denne må oppdateres. (Ansv Nils) frist 1.jan
 
Oppfølging fra forrige møte:
 
Ny web leverandør? – Nei
- Vi jobber videre med dette. Det er ønskelig med medlemsregister, import og vask av medlemslister. Dette for å bedre oversikt over medlemmer og betalt medlemskap. 
- Nils følger opp, ønskelig med nytt tilbud fra Kompani Kvam på dette. Frist 1.jan
Støtte fra Garmin
- Intet nytt
Godkjenningskort
- Innsendt, 27 nye godkjente. Midlertidige kort er nå benyttet. (som avtalt forrige møte)
- Vest sendes ut til de som mangler. Nye vester bestilt av Jonny. 
Rapportering FKT 
- Alle rapporter levert for 2018. 
- Penger inn, Oppland 2x 10 000 kr
- Ajour 01. November
Søknader FKT 2019
- Frist 15. Januar
- Foreslår å søke de samme igjen, legge mer vekt og dybde i søknaden, ny vinkling for mulig å kunne få det godkjent/innvilget. 
- Ja til nye søknader. 
- Finmark og Troms, vi tar ansvaret selv
- Restmidler 2018, Ja søk på dette (Nils og Jonny følger opp, frist 20.nov)
- Vedlikeholdssamling
 
Fagavdelingen
 
Formell godkjenning av nye instruktører
- Per Morten Holand, Tor Nilsen, Eyvind Arntzen – Godkjent grunnkurs og godkjenning. Godt jobbet, rosende tilbakemeldinger. 
Kurs og godkjenningsprøver – status
- Alle kurs og godkjenningsprøver gjennomført
Prosjekter – Status
- Tre prosjekter 1. Sør Aurdal, 2. Sør Fron, 3. Fron Vest. – Ferdig, rapportert og levert. Her er det blitt gjort en kjempe innsats av ekvipasjene. 
Oppfølging fra forrige møte:
Instruktør samling 2019
- Legges til slutten av februar, 22. februar 2019 er aktuell dato
 
Økonomi:
 
Status
- Alt er fakturert ut
- Lønn er betalt ansatt + Instruktør
- Prosjekt oppgjort
Søknad om restmidler FKT
- ja
Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 2018
- Dette jobbes med
 
Nettsalg
 
Status
- Avslutte forhold med tidligere leverandører, Camilla A følger opp dette. 
- Forholde oss til; Bruk av tjenestedekken – Godkjente hunder. 
- Egne Elev-dekken for hund under trening
- Legge frem bildene på nettsalg på nettsiden, ikke i PDF-fil. Dette er nå Ok!
 
Oppfølging fra forrige styremøte
 •  
Kontrakt med nettsalg-leverandør
- Dette arbeides med. Være klart til styremøte i Januar 2019. 
 
Evt
 
Bedre Profilering av NKH
- Vi har pr nå folder, web side og lukket facebook gruppe. 
- Folderen burde fornyes med mer utfyllende informasjon om hva vi er, hva vi jobber for/mot, hva vi kan tilby og bistå med. Pris, hvem betaler utdanning/kurs. 
- Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. 
- Camilla A og Camilla J følger opp. Frist neste styremøte
 
Årshjul/Handlingsplan/Utførelse
- Legge ut denne planen til medlemmene våre, slik de ser hva vi arbeider med. Dette kan være med på å engasjere medlemmene mer. 
Styreverv – valg
- Det er ønskelig at Nordland som har størst antall aktive kadaversøkshunder er representert i NKH styret.
Valgkomite
- Trine Rustadstuen hadde frist til 01. april 2018
- Valgkomiteen er mangelfull. Dette bør være på plass. Camilla A følger opp. 
Instruktørmøte 2018
o Flyttes til budsjettmessig til 2019
o Deltagere får dekt reise, opphold og kost
Fylke – Ekvipasjer
- Innskjerping på registrering av ekvipasjer Ekvipasjen skal være koblet til den folkeregistrerte adressen som følger fører. 
Medlemmer
- Oppdatere informasjonen, adresse, tlfnr, få på plass om de er Aktive-Ikke aktive (Camilla A starter på dette arbeidet) 
Varamedlem: Kalles inn til styremøter, inkluderes i møtevirksomhet, får referat i etterkant på lik linje med styremedlem. Uttalerett, ikke stemmerett
 
 
 

Rapport fra beiteseminar med rovviltfokus Oslo 5 og 6 november

Beiteseminaret ble gjennomført med Norsk Sau og Geit, Norges bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag som arrangører.

 

Norske kadaverhunder var invitert og deltok med leder Nils Steinvik.

 

Seminaret satte lys på følgende emner/forhold

Rovdyrangrep landet rundt

 • Status landet rundt.
 • FKT prosjektet avsluttes, hvor går veien videre?
 • Ulveangrep bak gjerder og nødvergeretten. Forleser

Ulveangrepene i Nord Østerdal

 • Skadefellingsprosjektet i Nord Østerdal
 • Skadefelling i Nord Østerdal
 • Beredskapsplanlegging lokalt og regionalt
 • Ledelse av hendelsen og situasjonshåndtering fra fylkesmannen i Hedmark

Ulveangrepene i Trøndelag

 • Rovviltnemdas arbeid under sommerens rovviltangrep
 • Med sau i bjørneland
 • Hvor er de manglende Trønderbjørnene
 • Er rovviltnemdene umyndiggjort?
 • Er det noe igjen av ordføreropprøret?

POLITISKE UTFORDRINGER I ROVDYRPOLITIKKEN

1. Politisk debatt om beitedyrs- og rovviltpolitikk

 • · Politiske deltagere i panelet var fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittpartiet.
 • · Organisasjonene var representanter i panelet Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit

Konklusjon:

Foredragene ga ett godt inntrykk i de utfordringer som rovdyrforvaltningen står ovenfor. Spesielt så gjelder dette forhold som ble belyst da regjeringen ikke følger rovdyrforliket. Den beste kommentaren som også beskriver noe av situasjonen/frustrasjonen var. «Dersom regjeringen fulgte stortingets vedtak vedrørende rovdyrforliket så ville konflikten være vesentlig mindre, kanskje ingen konflikt i det hele tatt. Noe å ta til etterretning for alle og enhver. Denne kommentaren ble applaudert både av paneldeltagere og tilhørere

Nils Steinvik

Det ble arrangert  godkjenningsprøve i område ved Bøseter, der har mange bestått prøva før. Kadaver som ble laget ut hadde ligget i fryser siden i vår, de ble lagt ut lørdag, da var de knapt tint. Feltet var på 110 mål, det kom en deltager. Han har hatt godkjent kadaverhund siden 2011, så nå var det tid for ny hund. Den har blitt brukt på kadaversøk i hele sommer, så en slik prøve var ikke noe problem. Vært var fint og kaldt, så det var bare og gratulere Audun etter levert sporlogg med bilder.


Audun Ersvær

Norske Kadaverhunder holdt godkjenningsprøve på østsiden av Nesbyen søndag 28. oktober Området i dalbunnen var velvillig stilt til disposisjon av Karin Kvarteig etter at en fryktet snøen skulle legge seg i høyden. Kadaver og organisering var ordnet av Vinni Foss. Enkelt å være dommer når lokale krefter stiller opp. Takk til begge!

Fylkesmannen I Oppland inviterte til beiteseminar på Biri i Oppland 28.10 for å belyse «Ny teknologi i beitenæringa».

Følgende forelesninger ble gjennomført:

1 .Beitebrukernes perspektiv (Pål S Kjorstad)

                Tema: hvilke tekniske løsninger er tilgjengelig i dag og hvordan kan de brukes.

Forelesningen en ga en god oversikt over hvilke tekniske hjelpemidler som blir brukt og effekten av disse. Det var orientering om bruk av «telespor» og «find my sheep». Nye og oppdaterte versjoner er av begge bjelletypene er planlagt og vil komme om kort tid.

Til godkjenningsprøven møtte det 3 ekvipasjer, 2 fra Bøverdalen og 1 fra Lesja. Det var lagt ut 2 prøvefelt i typisk høyfjellsområde, skog, åpnet myr og bekk. Størrelsen på feltene var på ca 100 mål. Det var varierende vind og ca + 5 grader. Alle 3 ekvipasjer besto med glans.

NKH gratulerer Bøverdalen og Lesja med godkjente ekvipasjer.

Dommere var Nils Steinvik og Jonny Mathisen