Nyeste artikler:

NKH vedtok på siste årsmøte at styret skulle søke å etablere kontakt med aktuelle samarbeidspartnere i den hensikt å utvikle NKH. Leder NKH tok derfor kontakt med leder i NSGs Utmarksråd for å kartlegge evt samarbeidsmuligheter. Møtet ble gjennomført på Harpefoss 27.mai

I NSG bestemmelser så er følgende info lagt ut om utmarksrådets oppgaver, sitat; «Utmarksrådet skal komme med innspill overfor styret i NSG på tema som går på beitebruk og utfordringer knyttet til utmarksforvaltning.» sitat slutt.

Møte med leder av Utmarksrådet på Harpefoss den 27.mai ga ett solid inntrykk av hvilke saker som Utmarksrådet jobber med samt hva som kan være av felles interesseområde for Utmarksrådet og NKH. Spesielt så har prosjektene «Bruk av radiobjeller på lam i Valdres og Nord Fron» belyst ett samarbeidsbehov i felt. I tillegg til dette så synes det som det kan være samarbeidsmuligheter ifbm utdannelse på GPS for brukere av «Telespor» og «Find my»

Som konklusjon på møtet så ble det besluttet å følge opp med ett nytt møte hvor nasjonale representanter for Telespor (Nicolay Boberg Jansen) og  «Find my» (Marit Mjøen Solem) inviteres.  

Nils Steinvik

Norske Kadaverhunder hadde et foredrag om «Hvordan finne kadaver fort nok» på Fåvang grendehus 23 mai for beitebrukere i Fåvang.

Her var det stort oppmøte og engasjement for saken. SNO og kommunen hadde også et innlegg og diskusjonen gjekk om hva en best kan gjøre for å finne fort nok til dokumentasjon.

En trivelig kveld på Fåvang

Jonny Mathisen

Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Innfjorden i Møre og Romsdal 24-25 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen ble denne gang endret noe da fremmøtte hundeførere hadde gjennomgåtte grunnkurset tidligere. Mye av den teoretiske delen ble derfor repetisjon av det som hundeførerne ønsket, samt deling av erfaringer ved trening av hund og søk etter kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i Innfjorden, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med overskyet og lite vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 3 ekvipasjer på kurset,

En av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og hunden viste gode markering på kadaver mdf at ekvipasjen har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at denne kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter min vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Sølvi Hegsbro for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

NKH kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik

Norske kadaverhunder (NKH) har gjennomført grunnkurs kadaversøk i Øyer 20-23 mai 2019.

Teori og praktisk trening ble gjennomført av Nils Steinvik og Torill Albrechtsen.

Til den teoretiske delen så var det invitert aktuelle hundeførere samt at det var åpent for andre som kunne være interessert i Norske kadaverhunder. Den teoretiske delen inneholdt info om NKH, organisasjon, kurs og kursmuligheter, hvordan trene en kadaverhund samt hvordan finne kadaver. Tilbakemeldingen fra teoridelen var at den var nyttig og informativ

Den praktiske delen var lagt til skogs/åpnet område i tilknytning til fjellområdene i Øyer, realistisk område hvor det normalt befinner seg beitedyr. Været under den praktisk delen var varierende med skinnende sol og varierende vind. Treningsterrenget var realistisk ift til de krav som stilles til en kadaversøksekvipasje, skog, bekker og myr. Fremmøtte deltagere var både motiverte og lærevillige slik at alt lå til rette for gode treningsdager. Noe som det også ble.

Det deltok 12 ekvipasjer på kurset,

Noen av deltagerne viste en slik kvalitet på bruk av GPS og markering på kadaver, at de har de ferdigheter som kreves av en godkjent kadaversøksekvipasje. Det anbefales at disse kan stille direkte til en godkjenningsprøve ved en senere anledning. Øvrige ekvipasjer behøver noe mere trening før de kan få en anbefaling. Tilbakemelding om hva/hvordan det skal trenes ble gitt til den enkelte ekvipasje. Etter vår vurdering så har alle ekvipasjer gode muligheter til å bli gode/godkjente kadaversøksekvipasjer

NKH takker for oppdraget og vil gi en spesiell takk til Astrid Olstad for god planlegging, informasjon og tilrettelegging.

Vi kommer gjerne tilbake

Nils Steinvik

Tilstede Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen (JM) og Nils Steinvik (NS)

Meldt forfall Camilla A Akslen (CAA), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

I all hovedsak post med tilknytning til kurs og godkjenningsprøver

Fagavdelingen

Kurs/Godkjenningsprøver – status

 • Alle innmeldte kurs er registrert på NKH kalender, instruktører er fordelt. Mottatt forespørsel om godkjenningsprøve i Stod (JM følger opp)
 • Koordinerende møte vedrørende prosjekt «Bjeller på lam» Fron, den 22. mai (JM)
 • Prosjekt «Bjeller på lam» i Valdres følges opp (MS)
 • Kurs/godkjenninger i Finnmark (innvilget kr 55 000), JM følger opp. Mulig løsning er å etablere samarbeid mellom Tor Nilsen og CJ.

Økonomi

Status.

 • Ingen bevegelser siden årsmøtet

Nettsalg

 • Status – Ingen rapport mottatt
 • Etablering av kontrakter (NS følger opp)

Status prioriterte oppgaver jfr årsmøtevedtak

 1. Nytt medlemsregister
  1. Ikke tilfredsstillende at det har tatt så lang tid med ny leverandør (NS følger opp)
 2. Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere
  1. Intet nytt å rapportere
  2. Det planlegges med møte med Find my, Utmarksrådet og Telespor (NS følger opp)
 3. Profilering
  1. Folder – MS
   1. Ny folder er utarbeid. Denne folderen har beitebruker som målgruppe. JM undersøker pris på trykk (250/500 stk)
  2. Rollups – NS
   1. I prosess. Det jobbes med saken via instruktør Per Morten Holand.
  3. Oppdatere NKHs hjemmeside/FB –Camilla AA/J
   1. Status uklar (NS følger opp)
   2. Mangler tekst på vedlikeholdssamling (JM)
  4. Rapporteringsskjema kurs/godkjenninger –Camilla AA
   1. Status uklar
  5. Videreutvikle fagavdelingen – MS
   1. I prosess
  6. Inntektskilder – Ansvar NS /JM
   1. I prosess, koordinerende møte så snart som mulig
   2. Det skal vurderes bla følgende
    1. Selge plass på NKH web, nye vester, foldere etc
    2. Offentliggjøring av sponsorer på årsmøter, styremøter kurs og godkjenningsprøve
    3. Flerårlig kontrakt (3år)
 1. Endring i Brønnøysundregistret – JM
  1. Følges opp snarest mulig
 2. Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i rovdyrutsatte områder – NS
  1. I prosess
 3. Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit – NS/JM
  1. Nils Følger opp med møte ASAP
 4. Ny valgkomite – Ansvar CAA
  1. Status uklart. Mangler komplett valgkomite

Nils Steinvik

Referent

NKH var innbedt på fagdag i forbindelse med årsmøte i Hedmark Sau og Geit på Tavernaen Alvdal der NKH var en av 5 innledere. En presentasjon av NKHs arbeid i Hedmark og hvordan NKH så på veien videre. Jonny Mathisen møtte fra NKH og det ble forespeilet at de vil ha kurs til våren, også her får vi skryt av NKHs arbeid.

Jonny