STYREMØTE på Kvam 22 april 2015, kl. 10.00.

Tilstede: Nils Steinvik (NS) og Trine Rustaden (TR)

NS har ansvaret for post inntil videre.

Det forventes at all kommunikasjon utad går med kopi til postboks.

Styremøtereferat, Gardermoen 13. april 2015, kl 17.00 (før årsmøtet) Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Nils Steinvik og Christian Flørenes Saksliste: 1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent 2. Hans orienterte om status på kurs, kursforespørsler. Status på mailen til Norske Kadaverhunder og kandidat til valgkomiteen. Gjennomgang av kurs: Hans gikk gjennom sin oversikt over forespørsler på kurs. Statusmail: Styret bør endre passord på webmail og gir alle styremedlemmene tilgang til å lese mail (forslaget vil bli vurdert på neste styremøte) Valgkomiteen: Randi Vesterøy Alvseike har takket ja til å stille til valg i valgkomiteen. 3. Terje orienterer om status på økonomi i NKH. Terje redegjorde for innkomne poster og Terje følger opp utestående poster fra kurs som ikke betaling har kommet inn enda. Styret bør ta en gjennomgang av tilsagnsbrevene for 2014 for å kontrollere at vi har opprettholdt vår referatplikt og at alle utbetalinger har blitt mottatt. Styret må også fremskaffe en oversikt over søkte midler for 2015. 4. Gjennomgang av årsmøtevedtakene fra Værnes. Arbeidsplan og prioriteringer for ‘’veien videre’’. ? Årsmøtet den 14.mars godkjente årsberetningen for 2014 med merknader. Styrets har gjennomgått merknadene og gir svar på eget vedlegg. 5. Forberedelse av ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder seg til ekstraordinært årsmøte med gjennomgang av budsjett og generelle saksforberedelser. Styremøtet avsluttet kl 18:50 for Ekstraordinært årsmøte. 6. Nils orienter om sine tanker og erfaringer i etterkant av samtale med Jonny dersom det blir tid. Sak 6 utsatt til neste møte. Referent: Christian

Styremøtereferat, telefonmøte 07. april 2015, kl 19.00

 

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff, Christian Flørenes og Nils Steinvik.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen

Styremøtereferat, telefonmøte 30. mars 2015, kl 12.00

Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Laila Hoff og Christian Flørenes

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent

2. Konstituering av styret. Styret konstituerte seg som følger:

Hans Skårholen , Leder (fungerende)

Laila Hoff , Nestleder (fungerende)

Terje Nordberg , Kasserer

Christian Flørenes , Sekretær

Nils Steinvik , Styremedlem

3. Innkalling av ekstraordinært åremøte. Styret vedtar å innkalle til ekstraordinært årsmøte på Park Inn Hotell, Gardermoen flyplass, Oslo. Dato: mandag 13. april 2015 kl 1900. Christian skriver innkalling og sender til styremedlemmene for kommentarer og så sender Nils Steinvik innkallingen ut til medlemmene snarest og poster det på Facebook.

Styremøtet avsluttet kl 12:57

Referent: Christian Flørenes, Sekretær.

Referat styremøte Værnes 10.01.15

Møtt: Jonny Mathisen og Laila Hoff og Nils Steinvik (deler av møte)

Forfall: Tor Romsås og Terje Nordberg

Forfall kom så sent at det ikke var mulig å kalle inn vara.

Årsmøte: Årsmøte blir 14 mars 2015 klokken 12.00, årsmelding skrives og legges på nett senest 14 dager før årsmøte.

Møtesats årsmøte. 1800,- for styret og 1 fra valgkomiteen.

Årsmøtested: Værnes

Valgkomiteens arbeid status: Valgkomiteen har kontroll ifølge Kjell.

Forslag fra leder:

  • Styret må arbeide fram en økonomiplan for fremtiden, da det 3 årlige prosjektet går ut dette år.
  • Påmelding av kurs og godkjenningsprøver:
  • Ha en sentral påmeldingstelefon og mail, for så å fordele instruktører på et møte på våren, her trengs det litt romslighet i en overgang.
  • Prosjektsøknadene går sin gang, leder ordner dette.

Informasjon fra leder:

  • Kontingenten klar til utsending med innkalling til årsmøte.
  • Hordaland(Fitjarøyene) Prosjekt i igangsatt.
  • Bioforsk starter et prosjekt der NKH er med.
  • Instruktørkurs: Starter på Lillehammer helga 17 januar 2015.

Nils fremla rapport, Vi jobber videre med et forslag til årsmøte.

Div:

  • Leder ordner så styret kan ha telefonmøte annenhver måned.

                                                        Leder