Tilstede, Nils Steinvik(NS), Camilla Jensen (CJ), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen, Renate S Hæg (RSH) og Sølvi Hegsbro (SH)

Fraværende Camilla Akslen (CA)

Dette var det første møte hvor «nye vararepresentanter til styret møtte». Varamedlemmene vil heretter bli innkalt på styremøtene med talerett og stemmerett (stemmerett når ett eller flere styremedlemmer er fraværende)

Styret ser frem til varamedlemmene aktive innsats. Velkommen skal dere være.

Det ble gjennomført grunnkurs kadaversøk i Skjåk 12 til 14 juni for 4 motiverte ekvipasjer. Det var totalt påmeldt 7 ekvipasjer men 2 av disse måtte melde avbud da det var observert bjørn i eget beiteområde. I tillegg så stilte 1 av de fremøtte med 2 hunder 

Kurset startet onsdag kveld med teori og gode diskusjoner. Teorien besto av info om NKH, trening av hund, hvordan finne kadaver samt gjennomgang av oppsettet på GPS

Referat fra styremøte 7 nov
 
Oppmøte: Camilla A, Nils Stenvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud
 
Agenda
 
Innkommet post (NS)
 
Beitebruksseminar – Fylkesmannen i Oppland
- Viktig å sende en representant, Nils har deltatt 
Beitelseminar med roviltfokus: Norsk bondelag, Norsk småbrukarlag, Norsk Sau og Geit
o Nils har deltatt
Rapporter frå gjennomførte kurs
- Gjennomført, alle rapporter er mottatt og lagt ut på hjemmesiden
Invitasjon til Nasjonal konferanse rovvilt, beitedyr og samfunn 21.-22.januar, 2019, 
o Nils og Camilla A(?) deltar
 
Nye saker:
 
Årsmøte 2019  
- Innspill fra fagavdeling (Bør på plass på neste styremøte som egen sak)
Årsmelding: 
- Felles tanker om hva vi skal oppnå 2019 (tas på neste styremøte, Januar, skype)
- Aktivitetsplan 2019 Lages som eget vedlegg til årsmøtet
- Vedlegg m/planer
tid/sted 
- Bodø 24. mars 2019 (?)
Val
- Morten Stensrud, Nils Steinvik, Camilla Jensen og 2 x Vara på valg. 
Ajourføring (sentralt register) av kurs/godkjenningsekvipasjer 
- Det sentrale registeret er oppdatert. 
- Ikkje gjort; Godkjenningsliste over alle kursdeltagere (ligger under fanen instruktører på vår WEB side. Denne må oppdateres. (Ansv Nils) frist 1.jan
 
Oppfølging fra forrige møte:
 
Ny web leverandør? – Nei
- Vi jobber videre med dette. Det er ønskelig med medlemsregister, import og vask av medlemslister. Dette for å bedre oversikt over medlemmer og betalt medlemskap. 
- Nils følger opp, ønskelig med nytt tilbud fra Kompani Kvam på dette. Frist 1.jan
Støtte fra Garmin
- Intet nytt
Godkjenningskort
- Innsendt, 27 nye godkjente. Midlertidige kort er nå benyttet. (som avtalt forrige møte)
- Vest sendes ut til de som mangler. Nye vester bestilt av Jonny. 
Rapportering FKT 
- Alle rapporter levert for 2018. 
- Penger inn, Oppland 2x 10 000 kr
- Ajour 01. November
Søknader FKT 2019
- Frist 15. Januar
- Foreslår å søke de samme igjen, legge mer vekt og dybde i søknaden, ny vinkling for mulig å kunne få det godkjent/innvilget. 
- Ja til nye søknader. 
- Finmark og Troms, vi tar ansvaret selv
- Restmidler 2018, Ja søk på dette (Nils og Jonny følger opp, frist 20.nov)
- Vedlikeholdssamling
 
Fagavdelingen
 
Formell godkjenning av nye instruktører
- Per Morten Holand, Tor Nilsen, Eyvind Arntzen – Godkjent grunnkurs og godkjenning. Godt jobbet, rosende tilbakemeldinger. 
Kurs og godkjenningsprøver – status
- Alle kurs og godkjenningsprøver gjennomført
Prosjekter – Status
- Tre prosjekter 1. Sør Aurdal, 2. Sør Fron, 3. Fron Vest. – Ferdig, rapportert og levert. Her er det blitt gjort en kjempe innsats av ekvipasjene. 
Oppfølging fra forrige møte:
Instruktør samling 2019
- Legges til slutten av februar, 22. februar 2019 er aktuell dato
 
Økonomi:
 
Status
- Alt er fakturert ut
- Lønn er betalt ansatt + Instruktør
- Prosjekt oppgjort
Søknad om restmidler FKT
- ja
Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 2018
- Dette jobbes med
 
Nettsalg
 
Status
- Avslutte forhold med tidligere leverandører, Camilla A følger opp dette. 
- Forholde oss til; Bruk av tjenestedekken – Godkjente hunder. 
- Egne Elev-dekken for hund under trening
- Legge frem bildene på nettsalg på nettsiden, ikke i PDF-fil. Dette er nå Ok!
 
Oppfølging fra forrige styremøte
 •  
Kontrakt med nettsalg-leverandør
- Dette arbeides med. Være klart til styremøte i Januar 2019. 
 
Evt
 
Bedre Profilering av NKH
- Vi har pr nå folder, web side og lukket facebook gruppe. 
- Folderen burde fornyes med mer utfyllende informasjon om hva vi er, hva vi jobber for/mot, hva vi kan tilby og bistå med. Pris, hvem betaler utdanning/kurs. 
- Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. 
- Camilla A og Camilla J følger opp. Frist neste styremøte
 
Årshjul/Handlingsplan/Utførelse
- Legge ut denne planen til medlemmene våre, slik de ser hva vi arbeider med. Dette kan være med på å engasjere medlemmene mer. 
Styreverv – valg
- Det er ønskelig at Nordland som har størst antall aktive kadaversøkshunder er representert i NKH styret.
Valgkomite
- Trine Rustadstuen hadde frist til 01. april 2018
- Valgkomiteen er mangelfull. Dette bør være på plass. Camilla A følger opp. 
Instruktørmøte 2018
o Flyttes til budsjettmessig til 2019
o Deltagere får dekt reise, opphold og kost
Fylke – Ekvipasjer
- Innskjerping på registrering av ekvipasjer Ekvipasjen skal være koblet til den folkeregistrerte adressen som følger fører. 
Medlemmer
- Oppdatere informasjonen, adresse, tlfnr, få på plass om de er Aktive-Ikke aktive (Camilla A starter på dette arbeidet) 
Varamedlem: Kalles inn til styremøter, inkluderes i møtevirksomhet, får referat i etterkant på lik linje med styremedlem. Uttalerett, ikke stemmerett
 
 
 

Tilstede: Jonny Mathisen (JM), Camilla Akslen (CA), Nils Steinvik (NS)

Forfall Morten Steinsrud (MS), Camilla Jensen (CJ)

Saker

Innkommet post

 1. NKH har mottatt søknad om etablering av lokallag NKH i Oppland, region syd for kommunene Nordre og Søndre land, Gjøvik og Toten samt Gausdal og Lillehammer

Vedtak: Styret ser svært positivt på søknaden, søknaden innvilges, lokallaget ønskes lykke til videre. Styret ser frem til positivt ett positivt samarbeid med lokallaget. NS følger opp

 1. Info om etablering av lokallag NKH i Agder. NS har vært i kontakt med aktuell leder, noe kommunikasjon er utført – ingen formell søknad mottatt

Vedtak: Styret avventer

Referat fra styremøte 03.juli kl 1900  - Skype

Deltagere: Nils Steinvik (NS); Morten Steinsrud(MS), Jonny Mathisen/JM)

Manglende: Camilla Jensen, Janne Drevik, Geir B Larsen

 

 1. Generelt (NS)
 • Innkommet post/mail

Det er innkommet post vedrørende kurs og godkjenninger, disse er fordelt internt i styret. Det bemerkes at noen mailer angående kurs og og godkjenninger som er koordinert direkte med instruktører mangler forankring i styret. Det anmodes derfor om at alle kurs og godkjenninger må sendes NKHs postboks så tidlig som mulig. Dette fordi alle kurs og godkjenninger skal legges ut på vår hjemmeside

 • Møte med miljødirektoratet

Post (NS)
NKH har mottatt bestillinger på kurs og samlinger. Info er fordelt til alle styremedlemmer

Nils har på vegne av NKH sendt brev til Norsk kennelkubb vedrørende helhetlig tilnærming ved bruk av hund i rovdyrproblematikken. Svar er ikke mottatt

Økonomi (JM)

Økonomien er under kontroll, NKH har tatt kontakt med DNB for å få etablert bedriftskonto.

Vedlikeholdssamlingen i Valdres ble gjennomført innenfor budsjettet

Arbeid med ny økonomiplan er ikke startet.

Brønnøysundregistret (JM)

Endringer styresammensetningen etter årsmøtet er rapportert til Brønnøysundregistret. Det enkelte styremedlem vil få tilsendt melding gjennom «Alt inn» for elektronisk signering

Webside (CJ)

NKHs webside er nå så godt som ferdig. Noen små detaljer som mangler. Camilla følger opp.

Det er etablert en egen «bildebank» som muliggjør sentral lagring av bilder. Medlemmer anmodes om å sende bilder til denne «bildebanken». Camilla sender ut orientering.

Nettbutikk (CJ)

NKH vil etablere nettbutikk på hjemmesiden. Via denne nettbutikken vil medlemmer kunne kjøpe profileringsutstyr. Det settes noen begrensninger/føringer for dette. NKHs gule hundeførervest vil som tidligere bli utdelt til godkjente ekvipasjer. Trekantvest til hund kan kun kjøpes av godkjente ekvipasjer via nettbutikken. Øvrig profileringsutstyr kan kjøpes av alle medlemmer (via nettbutikken)

Kurs/samlinger (MS)

Alle kurs og godkjenninger vil bli offentliggjort på NKH sine hjemmesider

Foredrag/ Møter

Morten informerer om bruk av kadaverhund på utstilling til Norsk Pyreneer hund på Gol 3.juni

Jonny og Nils møter Miljødirektoratet ons 14. juni, i den hensikt å skape en felles plattform for gjensidig informasjon/forståelse

Referent

Nils Steinvik

Møte på skype med Nils, Morten og Camilla. Jonny og Geir var opptatt.

Generelt: Da Trine Rudstaden fant det riktig å trekke seg fra videre arbeid i styret. Har valgte varamedlem Morten Steinsrud overtatt Trine's plass i styret. Styret i NKH takker Trine for den jobb som er utført og ønsker Trine lykke til videre.

Jonny

 • Kontakt med regnskapsfirma
 • Arkivere alle ut/inn bilag
 • Utarbeide økonomiplan
 • Overføring av kontoansvar
 • Brønnøysundreg – nye navn

Fagavdelingen

Styremøte via telefon tirsdag 14. februar 2017 kl.10.00

Tilstede: Nils Steinvik (NS), Jonny Mathisen (JM), Trine Rudstaden (TR)

Forfall: Geir Bjørge Larsen (GBL)

 • 7-17 Økonomi
  • Regnskapet for 2016er ikke ferdig enda, men vil være klart i god tid før årsmøtet
  • Søknader om FKT-midler er sendt ut til aktuelle fylker (NS)
  • Medlemskontingenten for 2017 er sendt ut til alle medlemmer og innbetalinger er begynt å komme inn. (NS)

1-17 Økonomi

Status regnskap.

 • Alle bilag er nå sendt regnskapsfører. En faktura er utestående. Økonomien er stabilt god.
 • Søknader om støtte til etablering av lokale kadaversøkslag er sendt til Miljødirektoratet.
 • Søknad til beredskapskurs er sendt til fire fylker
 • Søknad om vedlikeholdssamlinger er sendt til 5 fylker.
 • Søknad dekke av driftsunderskudd er sendt til 5 fylker
 • I ettertid bør det søkes om å få et fast driftsstilskudd.
 • NKHs varebeholdning må fremlegges i årets regnskapet

Medlemskontingent

Vi sender ut medlemskontingenten i sammen med innkalling til årsmøte.

Vedrørende anbefalinger for satser ved bruk av kadaverhund

JM fremmer et forslag som fremlegges på neste styremøte og justeres som en sak på årsmøtet.

2-17 Aktivisering av valgkomite

Jfr. tidligere årsmøtevedtak dekkes alle utgifter til årsmøtet for styrets medlemmer og valgkomiteens formann. Styret vil fremme et forslag om justeringer av dette på årsmøtet.

Viser ellers til utsendt skriv.

3-17 Kurs

 • Forslag til gjennomføring av vedlikeholdssamling skal være ferdig utarbeidet til neste styremøte. Fagavdelingen legger frem dette.
 • NS gjør et fremstøt mot de fylkene vi har søkt FKT-midler for å følge opp søknaden, vedrørende kurs.
 • Avtale om produksjon av godkjenningskort vil bli underskrevet i nær fremtid

4-17 Årsmøtet 2017

JM skriver beretning fra fagavdelinga og prosjekt Hordaland

NS skriver beretning og oppsummering fra Nibio prosjekt

TR skriver den generelle delen og mottar fra JM og NS for å sy i sammen

TR ordner med hotell og møterom til årsmøtet 3 mars

NS sender ut innkalling i sammen med medlemskontingent

Aktivitetsplan og prioritering tas opp på neste styremøte

5-17 WEB-side

NS får styrets fullmakt til å fullføre prosjekt med hjemmeside

6-17 Eventuelt

 • FYLKESKONTAKTER
  Styret er i prosess med utvikling av fylkeskontakter.
 • NIBIO-PROSJEKT
  Styret i NKH har gjennomgått rapporten fra NIBIO og setter pris på muligheten vi fikk til å delta. Funnene i rapporten vil bli tatt seriøst og fulgt tett opp.
 • VEDRØRENDE OPPSTART AV NETTBUTIKK
  P.g.a. styrets store arbeidsmengde frem mot årsmøtet, utsettes oppstarten av nettbutikk inntil videre.
 • SØKNAD FRA TRINE RUDSTADEN
  Søknad fra Trine Rudstaden vedrørende dekking av utgifter for deltagelse på konferanse om Rovvilt, beitedyr og samfunn dekkes i sin helhet. (Trine Rudstaden forlot møtet mens saken ble behandlet)

Neste møte bestemmes til tirsdag 14 februar 2017

Møtet hevet kl. 14 00

Referent: Trine Rudstaden