Tilstede Nils Steinvik, Jonny Mathisen og Morten Steinsrud

Meldt fravær: Camilla Akslen, Camilla Jensen, Laila Hoff og Sølvi Hegsbro

Styremøtet ble gjennomføres som videokonferanse på FB – («Messenger»)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver var tildelt, resultatene ble fremlagt på møtet

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
  • Leder for valgkomiteen Beate Ryen har mottatt og forstått oppdraget.
  • Årsmøtet planlegges gjennomført på Gardermoen området den 6.mars
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan ref siste styremøte) MS
  • Fagavdelingen har hatt epost utveksling med div innspill og diskusjoner, spesielt rundt dette med kurs.
  • Styret mener at de innspill/tanker har fremsendt til styremøtet er meget gode og danner ett godt grunnlag for videre arbeid. 
   • Vedtak: Styret ber om at fagavdelingen fortsetter det gode arbeid, spesielt så synes tanker rundt det med å innføre «introkurs» og rekruttering å være interessante.
  • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte)
   • Eksisterende økonomiplan ble gjennomgått og diskutert, her er det forslag til noen justeringer bla så er tilskudd fra Direktoratet fjernet og erstattet med støtte fra landbruksdepartementet. Det ble også diskutert forhold utgiftsdekning/lønn ift vesentlig merbelastning for enkelte styremedlemmer ifbm prosjekt/beredskap etc
    • Vedtak: Økonomiplanen følges opp på neste styremøte, endringer i planen merkes slik at det er enkelt å lese endringene
   • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)
    • Vedtak: Taes opp på neste styremøte
   • Evt:
    • Økonomisk støtte fra landbruksdepartementet
     • MS orienterte om saken. Kontakt etablert saken følges opp på neste styremøte
    • Neste styremøte torsdag 7.jan kl 2000

Nils S

Referent