Tilstede

Nils S, Jonny M, Morten S, Laila H, Sølvi H

Meldt forfall: Camilla AA, Camilla J

Referat

 • Innkommen post (NS)
  • Gjennomgått, ingen spesielle kommentarer
 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Status aktivitetsplan 2020 (se oppdatert vedlegg),
 • Status kurs og godkjenninger(JM)
  • Alle kurs og godkjenninger er gjennomført, mangler å bestille/sende ut godkjenningskort
 • Fagavdelingen (MS)
  • Oppfølging fra forrige møte (se oppdatert aktivitetsplan)
 • Økonomi: (JM)
 • Status se oppdatert aktivitetsplan. Resultat så langt er at økonomien er under kontroll. Ønsket aktiviteten med kontakt og informasjon utover kurs/godkjenninger etc er redusert grunnet liten tilgang av økonomiske ressurser.

Nettsalg (CAA

 • Intet å rapportere

Valgkomite

 • Aktivisering: Nils S sender ut skriv til alle i valgkomiteen
 • Årsmøte 2021
  • Planlegges gjennomført som tidligere. Tidspunkt helga 6-7 mars

Facebook.

Det foreligger NKH info på 2 FB sider, en åpen og en lukket, begge sidene inneholder nesten samme informasjon Det ble diskutert rasjonale rundt dette.  Saken taes opp på neste styremøte for endelig avgjørelse

Neste styremøte

Tirsdag 8 des kl 2000 (gjennomføres som videokonferanse på teams)

Saker:

Følgende arbeidsoppgaver tildeles, resultat fremlegges på styremøte 8.des

 • Aktivisering av valgkomite (NS)
 • Oppgaver pålagt fagavdelingen (se aktivitetsplan) MS
 • Økonomiplan, (JM) herunder status vedr ekstern økonomisk støtte
 • Strategiplan(CAA, CJ med støtte fra NS)

Nils S

referent