Kurs    
Hva Hvordan Ansvarlig Kommentar
Økt antall grunnkurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Vedlikeholdssamlinger Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
Beredskapskurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april
GPS kurs Økt profilering, møtedeltagelse, personlig kontakt Alle Felles mail (fagavdeling) Beitelag, landbrukskontor, lokal sau og geit. Frist 1.april. Andre brukere?
Elektronisk overvåkning Innføring på kurs (hvilke vurderes) Fagavd Utdanning av instr, samarb med Findmy, telespor. Sponsorstøtte Find my, Telespor
Beitelagskurs Vurderes endret Fagavd Nytt navn - innhold?
Introkurs kadaversøk   Fagvd med støtte av JM Kostnad kurs
Forskning    
Hva Hvordan    
Bruk av radiobjeller på lam Videreføring av prosjektene i Øyer og Sør Aurdal JM/MS  
Nytt prosjekt på Lesja JM  
Styrearbeid    
Hva Hvordan    
Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere  Fortsette/opprettholde møte/personlig kontakt Alle Møter i nærområdet, beitelag, kommune, lokale bondelag, småbrukerlaget
Etablere kontakt med aktuelle bedrifter/sponsorer NS Findmy, telespor (JM), felleskjøpet(NS) XXL?
Oppdatere NKHś hjemmeside Kontinuerlig oppfølging NS  
Videreutvikle fagavdelingen Engasjere/Utvide med flere medlemmer MS  
Inntektskilder Etablere kontakt med bedrifter/utstyrsleverandører/Annonser, Reklame for hundemat etc. GPS/Felleskjøpet, FKT NS/JM/CAA  
Styreverv Alle funksjoner besatt samt varamedlemmer deltar på alle skype styremøter    
Etablert kontakt med alle fylkesvise faglag i beiteområder Kontinuerlig oppfølging, personlig kontakt, deltagelse på lokale samlinger/møter    
Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i Norsk sau og geit Direkte kontakt NS/JM  
Opprette distriktskontakter, støtte lokale initiativ ved etablering av lokale lag/lokal koordinator Etablere god kommunikasjon med aktuelle områder Alle Etablering av treningslag?
Profilering Utarbeide plan for visning av video.    
Økonomi  
Oppfølging av årsmøtevedtak Oppdatering på alle styremøter Alle