Tilstede

Nils Steinvik(NS), Jonny Mathisen (JM), Morten, Steinsrud (MS) og Camilla Anett Akslen (CAA), Meldt forfall Camilla Jensen (CJ) og varamedlemmer Sølvi Hegsbro og Renate Strand Hæg

Slutninger/vedtak er skrevet i kursiv tekst

 • Innkommen post (NS)

All innkommen post gjennomgått, ingen kommentar

 • Oppfølging fra forrige møte:
 • Videoprosjekt NKH(MS)
  • Søknad sendes fylkesmannen i Innlandet ( NS)
  • Dreiebok utarbeides (MS)
  • kontakt med aktuell produsent (MS).
 • Oppdatering i Brønnøyregistret(JM)
  • Saken i prosess forventes å være løst til neste styremøte (JM)
 • Godkjenningskort (NS)
  • Sendt til alle godkjente ekvipasjer unntatt for ekvipasjer i Nordland, Mangler fortsatt levering på noen kort fra siste prøve i Nordland, sendes ut så snart som mulig (NS)
 • Søknader FKT 2020 (NS)
  • Sendes FM i Innlandet
   • Videoprosjekt
   • 3 vedlikeholdssamlinger
   • Organisasjonsutvikling
  • Sendes FM i Finnmark/Troms
   • Grunnkurs, godkjenningsprøver, vedlikeholdssamlinger
  • CAA følger opp i Møre og Romsdal
 • Nye saker:
 • Årsmøte 2020 (NS)
  • Årsmelding
   • Innspill fra
    • Det enkelte styremedlem
    • Fagavdelingen
     • Innspill må være styreleder i hende senest 1. feb (alle)
    • Regnskap
     • Fremsendes til regnskapsfirma så snart som mulig (JM)
    • Annonsering - offentligjøring
     • Iht NKHs vedtekter (NS)
    • Rapport fra lokalt lag
     • Levert senest 1 feb (NS)
    • Status valgkomite (CAA)
     • CAA følger opp
    • NKHs rolle i rovdyrproblematikken (NS)
     • NKHs rolle er tidligere definert.
     • Styret ønsker en mere aktiv profilering av NKH. Det fremlegges justeringer i strategiplanen på årsmøtet
    • Lokale treninger i NKH regi
     • NKH styret er positiv til lokale initiativ (NS følger opp saken)

 Fagavdelingen (MS)

 • Oppfølging fra forrige møte:
  • Prosjekter – Status
   • Videoprosjekt se pkt 2
   • Bjølleprosjektene
    • Fron Vest, rapport skrevet og offentliggjort på NKHs hjemmeside
    • Valdres, rapport skrevet og offentliggjort på NKHs hjemmeside
    • Øyer, rapport under utarbeidelse
   • Nytt prosjekt Lesja i 2020
    • JM har deltatt på innledende møte, prosjektleder vil være repr fra landbruskontoret på Lesja
   • Instruktør samling 2020
    • Invitasjon sendt ut.

Rapporteringsskjema kurs/godkjenninger

 • Ingen endring
  • Organisering av fagavdelingen (JM)
   • Styret ønsker nye medlemmer i fagavdelingen (MS følger opp)

Økonomi: (JM)

  • Økonomien er under kontroll, regnskap vil bli fremlagt på årsmøtet
  • JM vil gjennomføre møte med KP Kvam vedrørende kontingentinnkreving

Nettsalg (CAA)

  • Status: CAA følger opp.

 Referent

Nils Steinvik