Tilstede, Nils Steinvik(NS), Camilla Jensen (CJ), Morten Steinsrud (MS), Jonny Mathisen, Renate S Hæg (RSH) og Sølvi Hegsbro (SH)

Fraværende Camilla Akslen (CA)

Dette var det første møte hvor «nye vararepresentanter til styret møtte». Varamedlemmene vil heretter bli innkalt på styremøtene med talerett og stemmerett (stemmerett når ett eller flere styremedlemmer er fraværende)

Styret ser frem til varamedlemmene aktive innsats. Velkommen skal dere være.

 1. Innkommet post
  1. Post ifbm kurs og godkjenninger, behandlet fortløpende.
  2. Referat fra møte med NSG utmarksråd, sendt alle styremelemmer, lagt ut på hjemmesiden
  3. Medlemsservice, fulgt opp av JM, se kommentar under pkt 7
 2. Videreutvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere (NS)
  1. Gjennomført møte med leder NSGs utmarksråd
  2. Gjennomført møte med NSG utmarksråd, Findmy, Oppland Radiobjøllelag, Oppland sau og geit.

Referater fra alle møter er lagt ut på hjemmesiden.

 1. Profilering
  1. ny folder utarbeid, flott resultat (MS)
  2. Rollups: forslag besluttet, Lages i 3 kopier ( fordeles til Nord, Midtnorge og Oppland) (NS)
  3. Video: Produksjon av infovideo taes opp som sak på arbeidsmøte i nov. (MS)
  4. Deltagelse på møter/seminarer etc.
   1. JM deltar på NM i sauklipping, egen stand for NKH
   2. NS følger opp samarbeid med NSGs utmarksråd, Findmy, Telespor, Oppland radiobjøllelag og Oppland sau og geit.
 • iii. NKH vil delta og har fått taletid på Lammiaden i Tromsø (koordineres med NSGs utmarksråd, Findmy og Telespor)
 1. Oppdatering av hjemmesiden (CAA,CJ)
  1. Legges foreløpig på is
 2. Rapporteringsskjema for kurs og godkjenninger (CA)
  1. I prosess
 3. Videreutvikling av fagavdelingen (MS/JM)
  1. I prosess
 4. Inntektskilder (NS,JM)
  1. I prosess
 5. Endring i Breønnøysundregistret (JM)
  1. I prosess
 6. Etablert kontakt med alle fylkeslag faglag i alle rovdyrutsatte områder (NS)
  1. Kontinuerlig arbeid, kontakt er etablert via mail og møtedeltagelse
 7. Etablert kontakt/samarbeid med utmarksrådet i NSG (NS)
  1. Kontakt/samarbeid med leder er etablert
 8. Valgkomite (CAA)
  1. Mangler fortsatt 2 medlemmer. Det anmodes den enkelte (også instruktører) om å støtte CAA i dette arbeidet. Manglende 2 personer må være forespurt og sagt ja innen 1 november
 9. Nye varamedlemmer
  1. Sølvi Hegsbro fra Møre og Romsdal og Renate S Hæg fra Nordland

Evt

 1. Møter/seminarer
  1. JM deltar på NM i sauklipping
  2. NS deltar på møter med NSGs utmarksråd ++
 2. Midlertidig godkjenningskort (JM/MS)
  1. Det anmodes instruktørene å dele ut midlertidige godkjenningskort snarest etter

godkjenningen.

 1. Godkjenningskort i plast bestilles og sendes ut etter endt prøvesesong (NS)
 1. Registrering i Rovdata
  1. Dette er noe som SNO/Rovviltkontakten utfører. NKHs hundeførere skal normalt ikke ha noe mening om hvem som er skadevolder.
 2. Neste styremøte gjennomføres som arbeidsmøte med personlig fremmøte, helg i november (NS