Referat fra styremøte 7 nov
 
Oppmøte: Camilla A, Nils Stenvik, Jonny Mathisen, Morten Steinsrud
 
Agenda
 
Innkommet post (NS)
 
Beitebruksseminar – Fylkesmannen i Oppland
- Viktig å sende en representant, Nils har deltatt 
Beitelseminar med roviltfokus: Norsk bondelag, Norsk småbrukarlag, Norsk Sau og Geit
o Nils har deltatt
Rapporter frå gjennomførte kurs
- Gjennomført, alle rapporter er mottatt og lagt ut på hjemmesiden
Invitasjon til Nasjonal konferanse rovvilt, beitedyr og samfunn 21.-22.januar, 2019, 
o Nils og Camilla A(?) deltar
 
Nye saker:
 
Årsmøte 2019  
- Innspill fra fagavdeling (Bør på plass på neste styremøte som egen sak)
Årsmelding: 
- Felles tanker om hva vi skal oppnå 2019 (tas på neste styremøte, Januar, skype)
- Aktivitetsplan 2019 Lages som eget vedlegg til årsmøtet
- Vedlegg m/planer
tid/sted 
- Bodø 24. mars 2019 (?)
Val
- Morten Stensrud, Nils Steinvik, Camilla Jensen og 2 x Vara på valg. 
Ajourføring (sentralt register) av kurs/godkjenningsekvipasjer 
- Det sentrale registeret er oppdatert. 
- Ikkje gjort; Godkjenningsliste over alle kursdeltagere (ligger under fanen instruktører på vår WEB side. Denne må oppdateres. (Ansv Nils) frist 1.jan
 
Oppfølging fra forrige møte:
 
Ny web leverandør? – Nei
- Vi jobber videre med dette. Det er ønskelig med medlemsregister, import og vask av medlemslister. Dette for å bedre oversikt over medlemmer og betalt medlemskap. 
- Nils følger opp, ønskelig med nytt tilbud fra Kompani Kvam på dette. Frist 1.jan
Støtte fra Garmin
- Intet nytt
Godkjenningskort
- Innsendt, 27 nye godkjente. Midlertidige kort er nå benyttet. (som avtalt forrige møte)
- Vest sendes ut til de som mangler. Nye vester bestilt av Jonny. 
Rapportering FKT 
- Alle rapporter levert for 2018. 
- Penger inn, Oppland 2x 10 000 kr
- Ajour 01. November
Søknader FKT 2019
- Frist 15. Januar
- Foreslår å søke de samme igjen, legge mer vekt og dybde i søknaden, ny vinkling for mulig å kunne få det godkjent/innvilget. 
- Ja til nye søknader. 
- Finmark og Troms, vi tar ansvaret selv
- Restmidler 2018, Ja søk på dette (Nils og Jonny følger opp, frist 20.nov)
- Vedlikeholdssamling
 
Fagavdelingen
 
Formell godkjenning av nye instruktører
- Per Morten Holand, Tor Nilsen, Eyvind Arntzen – Godkjent grunnkurs og godkjenning. Godt jobbet, rosende tilbakemeldinger. 
Kurs og godkjenningsprøver – status
- Alle kurs og godkjenningsprøver gjennomført
Prosjekter – Status
- Tre prosjekter 1. Sør Aurdal, 2. Sør Fron, 3. Fron Vest. – Ferdig, rapportert og levert. Her er det blitt gjort en kjempe innsats av ekvipasjene. 
Oppfølging fra forrige møte:
Instruktør samling 2019
- Legges til slutten av februar, 22. februar 2019 er aktuell dato
 
Økonomi:
 
Status
- Alt er fakturert ut
- Lønn er betalt ansatt + Instruktør
- Prosjekt oppgjort
Søknad om restmidler FKT
- ja
Oppfølging av vedtak fra årsmøtet 2018
- Dette jobbes med
 
Nettsalg
 
Status
- Avslutte forhold med tidligere leverandører, Camilla A følger opp dette. 
- Forholde oss til; Bruk av tjenestedekken – Godkjente hunder. 
- Egne Elev-dekken for hund under trening
- Legge frem bildene på nettsalg på nettsiden, ikke i PDF-fil. Dette er nå Ok!
 
Oppfølging fra forrige styremøte
  •  
Kontrakt med nettsalg-leverandør
- Dette arbeides med. Være klart til styremøte i Januar 2019. 
 
Evt
 
Bedre Profilering av NKH
- Vi har pr nå folder, web side og lukket facebook gruppe. 
- Folderen burde fornyes med mer utfyllende informasjon om hva vi er, hva vi jobber for/mot, hva vi kan tilby og bistå med. Pris, hvem betaler utdanning/kurs. 
- Roll ups, NKH bør ha Roll Ups for å bruke ved utstillinger/seminarer etc. 
- Camilla A og Camilla J følger opp. Frist neste styremøte
 
Årshjul/Handlingsplan/Utførelse
- Legge ut denne planen til medlemmene våre, slik de ser hva vi arbeider med. Dette kan være med på å engasjere medlemmene mer. 
Styreverv – valg
- Det er ønskelig at Nordland som har størst antall aktive kadaversøkshunder er representert i NKH styret.
Valgkomite
- Trine Rustadstuen hadde frist til 01. april 2018
- Valgkomiteen er mangelfull. Dette bør være på plass. Camilla A følger opp. 
Instruktørmøte 2018
o Flyttes til budsjettmessig til 2019
o Deltagere får dekt reise, opphold og kost
Fylke – Ekvipasjer
- Innskjerping på registrering av ekvipasjer Ekvipasjen skal være koblet til den folkeregistrerte adressen som følger fører. 
Medlemmer
- Oppdatere informasjonen, adresse, tlfnr, få på plass om de er Aktive-Ikke aktive (Camilla A starter på dette arbeidet) 
Varamedlem: Kalles inn til styremøter, inkluderes i møtevirksomhet, får referat i etterkant på lik linje med styremedlem. Uttalerett, ikke stemmerett