Referat fra styremøte 03.juli kl 1900  - Skype

Deltagere: Nils Steinvik (NS); Morten Steinsrud(MS), Jonny Mathisen/JM)

Manglende: Camilla Jensen, Janne Drevik, Geir B Larsen

 

 1. Generelt (NS)
 • Innkommet post/mail

Det er innkommet post vedrørende kurs og godkjenninger, disse er fordelt internt i styret. Det bemerkes at noen mailer angående kurs og og godkjenninger som er koordinert direkte med instruktører mangler forankring i styret. Det anmodes derfor om at alle kurs og godkjenninger må sendes NKHs postboks så tidlig som mulig. Dette fordi alle kurs og godkjenninger skal legges ut på vår hjemmeside

 • Møte med miljødirektoratet

Referat fra møtet Miljødirektoratet er utlagt på vår hjemmeside. Nils følger den videre kommunikasjon

 • NIBIO POP UP (NKHs veiledningshefte)

Pop Up en er lagt ut på vår hjemmeside. Styret vil vurdere å endre layuten slik at den blir mere anvendelig for våre ekvipasjer.

Det presiseres at alle svar skal gå gjennom NKHs mailsystem. Morten S er styrets saksbehandler for kurs og godkjenninger.

 • Endring av alderskrav til godkjenningsprøven

 Fagavdelingen vil vurdere forholdet og komme tilbake med svar

 • Manglende svar fra NKK

Nils følger opp saken og etterlyser svar

 • Søknader FKT

Mangler svar fra Miljødirektoratet. Nils Følger opp

Planer

 • Møte med Mattilsynet

Utsettes inntil videre

 • Møte med Garmin Norge

Nils følger opp

 

Revidering/justering av fordeling av arbeidsoppgaver og ansvar internt i NKH styret (jfr ref av 19.04) (NS) sitat:

Fordeling av arbeidsoppgaver

Prioriterte oppgaver jfr vedtak på årsmøtet

 • Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere – Ansvar Nils

Uendret;

 • Fylkeskontakter, regionkontakter – Ansvar Morten

Styret anmoder Camilla om å støtte Morten

 • Hjemmeside – Ansvar Camilla

Ingen endring

 • Videreutvikle fagavdelingen – Ansvar Jonny og Morten

Ingen endring

 • Gjennomgang av instrukser – Ansvar Nils og Camilla

Overføres til fagavdelingen Morten og Jonny

 • Samarbeid med Garmin – Ansvar Nils

Ingen endring

 • Inntektskilder, økonomiplan – Ansvar Jonny og Nils

Ingen endring

2.Økonomi (JM)

 • Status iht pålegg fra årsmøtet

Økonomiplan

 • Arbeidet ikke påstartet

DNB

 • Gjort mange forsøk på å få dette i orden. Jobber fortsatt med saken

Brønnøysundregistret

 • Ikke i orden. Følger opp saken internt med å kontakte det enkelte styremedlem
 • Status økonomi

Medlemskontingent godkjenningsprøver

 • Bør informeres bedre forut for godkjenningsprøvene

Forskuddsutbetalinger

 • Styret ønsker som prinsipp å ikke utbetale forskudd, men vil gjøre unnatak dersom henvendelse kommer forut for kurs/godkjenningsprøver

Reiseutgifter instruktører, prinsipiell tilnærming

 • Styret har registrert at ytringer fra arrangør at kurs og godkjenningsprøver er relativt kostbare. Det legges derfor til grunn som prinsipp at den enkelte instruktør reiser på billigste måte. Samkjøring etc

3.Fagavdelingen (MS/JM)

 • Foredrag om NKH ifbm Pyreneer utstillingen på Gol (MS)

Utført på en god måte, ca 15 dedltagere

 • Arbeidsfordeling (presisering/justering av eksisterende instruks)

Fagavdelingen har hatt internt møte hvor arbeidsoppgavene er klargjort på en tydeligere måte. Morten skriver en «dreiebok» hvor dette beskrives

 • Status kurs

Alle etterspurte god og godkjenninger er gjennomført på en god måte

Kalender på hjemmesiden gir et totalbilde på hva som er gjennomført og hva som er bestilt/planlagt.

 • Kurs/godkjenninger høst 2017

Se kalender

 • Status instruktørutdanning del 2

Styret pålegger fagavdelingen til å gjennomføre en kvalitetskontroll iht det som er beskrevet i kursplan for instruktørutdanningen. Målet er at alle (nye) godkjente instruktører skal kunne gjennomføre selvstendige i kurs i 2018. Kvalitetskontrollen skal være utført før 30.mars 2018

 • Revidering av beredskapskurset

Kursinnhold vurderes av fagavdelingen fortløpende, en endelig revisjon vil bli utført når kurssesongen er avsluttet

 • Revidering av GPS lesehefte

Vil bli utført når kurssesongen ar avsluttet

4.Webside (CJ)

Utsatt til neste møte

 

Referent

Nils Steinvik