STYREMØTE på Kvam 22 april 2015, kl. 10.00.

Tilstede: Nils Steinvik (NS) og Trine Rustaden (TR)

NS har ansvaret for post inntil videre.

Det forventes at all kommunikasjon utad går med kopi til postboks.

Status styresammensetning:

Status etter ekstraordinært årsmøte og tiden etter er at flere styremedlemmer har funnet det riktig trekke seg fra valgte posisjoner. Dette beklager det sittende styret.

NKH styret mangler for tiden kasserer, 2 styremedlemmer, varamedlem og 2 revisorer,

Valgkomite er, Morten Junge, Arild Aakernes, Randi Vesterøy Avelseike.

Styret har forstått det slik at det har fullmakt fra ekstra ordinære årsmøte til å skaffe personer til de manglende verv. Dette arbeidet iverksettes umiddelbart. TR sier seg villig til å bekle sekretærjobben.

Informasjon til våre oppdragsgivere.

NKH styret vil sende ut NKH informasjon til alle kontaktpersoner hos fylkesmenn i alle fylker, i tillegg til de som er aktuelle fra Sau og Geit sentralt.

Der hvor det ikke er opprettet personlige kontakter hos fylkesmann sendes det direkte til miljøseksjonen hos aktuelle fylkesmenn + til prosjektleder for FKT midler.

Ansvar NS

Oppfølging av årsmøtevedtak

Oppfølging av årsmøtets føringer avventes til fulltallig styre.

KURSAVVIKLING:

Jfr. årsmøtevedtak vil kursavvikling være en prioritert aktivitet i 2015.

Det vil bli etablert en egen kontaktperson i styret, inntil videre er dette NS. Når det nye styret er etablert vil arbeidet med egen fagavdeling starte. Det vil bli en presisering av kursrutiner, hvor alle henvendelser fra oppdragsgivere skal via styret. Det er av kvalitetsmessige grunner ønskelig at det skal gå minst 14 dager mellom kurs og godkjenningsprøve

Kun de som har gått kurs i NKH regi kan gå opp til NKH godkjenning.

Jonny Mathisen forespørres om å koordinere gjennomføringen av kurs og godkjenningsprøver i 2015.

Kurs situasjon:

Kurs i Nordre Land er fastsett til siste helga i mai.

Lesja: Kurstidspunkt må avklares

Prosjekt Hordaland: Jonny Mathisen forespørres om å etablere kontakten på nytt

Nordland: Konkret forespørsel fra Hemnes, vedr. kurs i slutten av juni., med godkjenningsprøver i august/sept.

Lofoten avklares snarest mulig.

Troms: Terje Nordberg er kontaktet fra Troms fylke. Styret i NKH ber om å få tilsendt mottatt og sendt informasjon til post@norskekadaverhunder.no for NKH arkivering.

Instruktørkurs:Styret skal sørge utarbeidelse av instruks for instruktørutdanning, dette må prioriteres. Videre vil styret søke å avholde ett instruktørkurs og en instruktørsamling i 2015.