Styremøtereferat, Gardermoen 13. april 2015, kl 17.00 (før årsmøtet) Deltagere: Hans Skårholen, Terje Nordberg, Nils Steinvik og Christian Flørenes Saksliste: 1. Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble Godkjent 2. Hans orienterte om status på kurs, kursforespørsler. Status på mailen til Norske Kadaverhunder og kandidat til valgkomiteen. Gjennomgang av kurs: Hans gikk gjennom sin oversikt over forespørsler på kurs. Statusmail: Styret bør endre passord på webmail og gir alle styremedlemmene tilgang til å lese mail (forslaget vil bli vurdert på neste styremøte) Valgkomiteen: Randi Vesterøy Alvseike har takket ja til å stille til valg i valgkomiteen. 3. Terje orienterer om status på økonomi i NKH. Terje redegjorde for innkomne poster og Terje følger opp utestående poster fra kurs som ikke betaling har kommet inn enda. Styret bør ta en gjennomgang av tilsagnsbrevene for 2014 for å kontrollere at vi har opprettholdt vår referatplikt og at alle utbetalinger har blitt mottatt. Styret må også fremskaffe en oversikt over søkte midler for 2015. 4. Gjennomgang av årsmøtevedtakene fra Værnes. Arbeidsplan og prioriteringer for ‘’veien videre’’. ? Årsmøtet den 14.mars godkjente årsberetningen for 2014 med merknader. Styrets har gjennomgått merknadene og gir svar på eget vedlegg. 5. Forberedelse av ekstraordinært årsmøte. Styret forbereder seg til ekstraordinært årsmøte med gjennomgang av budsjett og generelle saksforberedelser. Styremøtet avsluttet kl 18:50 for Ekstraordinært årsmøte. 6. Nils orienter om sine tanker og erfaringer i etterkant av samtale med Jonny dersom det blir tid. Sak 6 utsatt til neste møte. Referent: Christian