NORSKE KADAVERHUNDER

Styrets sammensetning

Norske kadaverhunder har i rapporteringsperioden endret status fra prosjektorganisasjon til selvstendig ideell organisasjon. Dette fordi prosjektperioden på 3 år var utløpt. Denne endringen skapte mye intern urolighet mdf at det har vært nødvendig å gjennomføre både ordinært årsmøte, ekstraordinært årsmøte og postvalg.

Det har i rapporteringsperioden vært følgende endringer i styresammensetningen.

Ledere har vært: Bjørnar Borch Raudajoki, Hans Skårholen, Nils Steinvik

Styremedlem 1 har vært: Laila Hoff, Anne Margrethe Gaup

Styremedlem 2 har vært : Hans Skårholen, Nils Steinvik, Ingunn Løvsletten

Sekretærer har vært: Christian Flørnes, Trine Rustaden,

Kasserer: Terje Nordberg (kort periode), regnskapsfører Kari Selsjord

Valgkomité: Kjell Smestad, Randi Avlseike            valgt for 2 år

               Arild Aakenes                                              ikke på valg

               Morten Jonge                                              ikke på valg

Revisorer: Trine Rustaden og Hermann Sotkajervi, / Ingen

Styrets arbeid

I rapporteringsåret 2015 har styret brukt mye tid på å interne forhold herunder

 • Konsekvenser ved overgang fra prosjektorganisasjon til ideell organisasjon
 • Gjentatte utskiftinger/endringer i styresammensetning
 • Ajourføring/oppdatering av godkjenningslister
 • I tillegg så la 3 av 6 instruktørene ned sine verv.

En kort beskrivelse av utskifting endringer i NKH styret kan beskrives slik:

Årsmøtet på Værnes den 14.mars ble gjennomført på ordinært måte med behandling av saker iht NKHs interne bestemmelser.  Årsmelding, budsjett, innkomne saker og innstilling til nytt styre ble fremlagt, diskutert og avgjort ved avstemming. Referat fra årsmøtet er offentliggjort på NKH sine hjemmesider

Leder:                               Bjørnar Borch Raudajoki              valgt for 2 år

Styremedlem:                    Laila Hoff                                    ikke på valg

Styremedlem:                    Hans Skårholen                           valgt for 2 år

Sekretær:                          Christian Flørnes,                        valgt for 2 år

Kasserer:                          Terje Nordberg                             ikke på valg

Varamedlem:                     Nils Steinvik                                valgt for 2 år

Revisorer:                         Trine Rustaden                            valgt for 1 år

             Hermann Sotkajervi                      valgt for 1 år

Valgkomité:                       Kjell Smestad                              valgt for 2 år

                                        Arild Aakenes                              ikke på valg

                                        Morten Junge                               ikke på valg

Etter det ordinære årsmøtet vedtok det nye styre å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å behandle den oppståtte situasjon da den valgte leder BB Raudajoki hadde funnet det riktig å trekke seg som leder, i tillegg så ville styret ha en ny vurdering av vedtaket om instruktørlønn.

I perioden mellom årsmøtet og det ekstraordinære årsmøtet konstituerte styret seg som følger

Fungerende leder:            Hans Skårholen                               

Styremedlem:                  Laila Hoff                                           

Styremedlem:                  Nils Steinvik                      

Sekretær:                        Christian Flørnes,                           

Kasserer:                        Terje Nordberg                                              

Varamedlem:                   ubesatt                                              

Revisorer:                       Trine Rustaden                                               

            Hermann Sotkajervi                     

Valgkomité:                     Kjell Smestad                                  

                                      Arild Aakenes                                    

                                      Morten Jonge                                    

Det ekstraordinære årsmøtet ble offentligjort iht NKHs bestemmelser med gjennomføring på Gardermoen den 13. april med følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av iallfall leder + 1 styremedlem

3. Fastsette lønn til instruktører.  Styrets forslag kr 3200 pr døgn.

Bakgrunn for innkallingen til ekstraordinært årsmøte er at nyvalgt leder har trukket seg og at NKH med gjeldende årsmøte vedtak på avlønning av instruktører på kr 2000,- vil ha et redusert antall instruktører til planlagte og avtalte kurs.

Det ekstraordinære årsmøtet besluttet:

 1. opprettholdelse av årsmøtevedtaket av 14.april vedr instruktørlønn på kr 2000,- pr dag
 2. at Nils Steinvik skulle overta som leder av NKH og at Trine Rustaden skulle være NKH sin sekretær
 • Denne beslutningen hadde den konsekvens
  • at enkelte styremedlemmer fra årsmøtet av 14.april  umiddelbart trakk seg fra sine posisjoner
  • at enkelte instruktører la ned sine verv umiddelbart og noen etter en viss tid.
 1. Siden dette var en oppstått situasjon som gjorde at NKH som organisasjon ble satt i en veldig vanskelig situasjon, ble det anmodet til de som hadde sittet i styret (og trukket seg) om å tenke seg om og komme med en endelig avgjørelse innen en uke. Resultatet var etter en uke at alle opprettholdt sin tidligere avgjørelse unntatt for Terje Nordberg som sa seg villig til å fortsette i en kortere periode
 1. Konsekvensene for NKH var nå at det nye styret bestod av:
 • Leder                                   Nils Steinvik            valgt for 2 år
 • Styremedlem 1                     Ubesatt
 • Styremedlem 2                     Ubesatt
 • Sekretær                             Trine Rustaden         valgt for 2 år
 • Kasserer                              Terje Nordberg (villig til å fortsette i en kortere periode)
 • Revisorer                             Ubesatt
 • Valgkomite                           Randi Avlseike        valgt for 2 år
 •                                            Arild Aakenes          ikke på valg
 •                                            Morten Jonge          ikke på valg

Instruktørkorpset ble redusert med 3 instruktører (av totalt 6)

Med henvisning til vedtak gitt av det ekstraordinære årsmøtet pkt 3, sitat «Det ekstraordinære årsmøte gis fullmakt til å skaffe et fulltallig styre frem til neste ordinære årsmøte», så ble deltakerne på det ekstraordinære årsmøtet anmodet om å komme med forslag til nye styremedlemmer. I tillegg så ble valgkomiteen ved Randi Alvseike kontaktet for å støtte arbeidet med å skaffe nye kandidater.

Mandatet som ble gitt var å skaffe kandidater til å bekle de ubesatte stillingene i perioden frem til ordinært årsmøtet i 2016

Valgkomiteen har fremmet følgende kandidater

Sitat:

«Formann Nils Steinvik sitter ut 2015 og 2016 etter å ha blitt valgt på ekstraordinært årsmøte i 2015.
Vara Trine Rudstaden fungerer som styremedlem frem til årsmøte 2016.
De fremmøtte på ekstraordinært årsmøte 2015, får tilsendt ei liste med navn med forslag til nye styremedlemmer, kasserer og varamedlemmer og revisorer.
De som blir valgt til styremedlemmer, kasserer og vara i denne runden, blir også sittende i styret frem til årsmøte 2016.»


Forslag på styremedlemmer fra valgkomiteen:
Cathinka Kjelstrup, Akershus
Geir Bjørge Larsen, Akershus
Forslag til kasserer fra valgkomiteen:
Steffen Pettersen, Akershus
(Kommentar NS: Trine Rustaden ble på det ekstraordinære årsmøtet valgt som styremedlem for 2 år, dette kan kun et årsmøte endre)

I tillegg til dette så hadde NKH medlemmer fra Sør Trøndelag med Ingunn Løvsletten og fra Finnmark med Anne Margrethe Gaup sagt seg villig til å stille som kandidater til styreverv.

Med mandat fra det ekstraordinære årsmøtet så sendte styret ut 3 alternativer for skriftlig avstemming. Adressater for avstemming var iht beslutning tatt på det ekstraordinære årsmøtet.

Den 8.juni var valget avgjort.

Alle deltagere på det ekstraordinære årsmøtet har avgitt stemme. Resultatet er som følger
Alternativ 1 fikk 1 stemme
Alternativ 2 fikk 5 stemmer
Alternativ 6 fikk 3 stemmer.
 
Alternativ 2 med Anne Margrethe Gaup, Ingunn Løvsletten og Steffan Pettersen er da valgt som styremedlemmer i NKH frem til årsmøtet 2016.

Styrets sammensetning var da

 • Leder                        Nils Steinvik                       valgt for 2 år
 • Styremedlem 1          Ingunn Løvsletten                valgt frem til årsmøtet 2016
 • Styremedlem 2          Anne Margrethe Gaup          valgt frem til årsmøtet 2016
 • Sekretær                  Trine Rustaden                    valgt for 2 år
 • Kasserer                   Steffen Pettersen                valgt frem til årsmøtet 2016
 • Revisorer            Ubesatt
 • Valgkomite        Randi Avlseike                           valgt for 2 år
 •                         Arild Aakenes                             ikke på valg
 •                         Morten Jonge                              ikke på valg

Den 22.juni meldte Steffen Pettersen at han ikke kunne ta på seg vervet som kasserer i NKH pga personlige grunner.

Styret i NKH besluttet da i styrevedtak at

 • leder skulle få fullmakt til å disponere NKH sin bankkonto slik at alle økonomiske forpliktelser ble ivaretatt
 • fortsatt arbeid med å skaffe kasserer

Det viste seg at det var vanskelig å skaffe en kasserer til NKH etter den oppståtte situasjon, styret i NKH besluttet etter en viss tid å ta kontakt med NKH medlem Kari Selsjord som er utdannet regnskapsfører om muligheten for at hun kan føre NKH sitt regnskap. Kari Selsjord takket ja til forespørselen. Med Kari som utøvende profesjonell regnskapsfører så er det ikke nødvendig med revisorer.

Styremøter

Det er avholdt 4 styremøter hvor aktuelle saker er behandlet. Alle styrereferater er lagt ut på NKH sine hjemmesider

I tillegg til spesielle oppgaver pålagt av årsmøtet av 14.mars så har styret jobbet med

 1. Utvikling av NKH sine hjemmesider. Dette arbeidet er ikke fullført og bør gis prioritet i 2016
 2. Ajourføring av NKH sine godkjenningslister. Dette arbeidet har krevd mye tid og er ikke avsluttet. Utfordringen er at det er ikke etablert rapporteringssystem mellom ekvipasjer og NKH når det er endringer i status for hund og fører. Dette gjør at godkjenningslisten ikke belyser det riktige antall og disponible kadaversøksekvipasjer

Spesielle styreoppgaver pålagt av årsmøte 14.mars

Styret bla av det ordinære årsmøte pålagt følgende prioriteringer i 2015.

 1. Overgang fra prosjektorganisasjon til driftsorganisasjon
  1. Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere
  2. Fylkesmann
  3. Norsk Sau og Geit
  4. Andre aktuelle samarbeidspartnere 

Resultat:

1.Overgangen er i god prosess. NKH får nå egen inntekter etter overskudd fra kurs og fra medlemskontingent. Dette er imidlertid ikke nok for å kunne opprettholde og videreutvikle NKH. NKH vil også i nær fremtid være avhengig av støtte fra samarbeidende fylker.

2. Leder har deltatt på eksterne møter for å profilere NKH i den hensikt å utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Dette synes å være viktig da NKH ikke har etablert godt nok fotfeste i alle fylker.

3. Styret er av bestemt oppfatning at den generelle oppfatning at bruk av kadaverhund til søk etter kadaver er god. Dog så vil styret bemerke at det fortsatt er et relativt stort udekket behov på landsbasis

Styret må i 2016 påregne å fortsette dette arbeidet

 1. Opprettholdelse av dagens kursaktivitet vedr kadaversøkskurs
  1. Herunder gjennomføre kurs i manglende fylker.

Resultat: NKH har til tross for liten instruktørstab klart å gjennomføre alle kurs som er etterspurt

Kadaversøkskurs og godkjenninger 2015
  Antall kurs Antall deltagere Antall godkjenningsprøver Antall godkjente
Finnmark 1 8 1 1
Hordaland 1 3 0 0
Nordland 2 14 1 2
Oppland 2 18 3 9
Troms 1 3 0 0
Telemark 1 6 0 0
         
Sum 8 52 5 12

Nye fylker er Hordaland og Telemark

Det har etter oppstått instruktørreduksjon vært en større belastning enn normalt på enkelte instruktører. En spesiell takk til disse

Beitelagskurs 2015
0
GPS kurs
Antall kurs Antall deltagere
Oppland 2 10
 1. Gjennomføre ett "prøvekurs for videregående ekvipasjer"

Resultat:

Ikke gjennomført. Prøvekurs er utsatt til 2016, da under navnet beredskapskurs

 1. Gjennomføre prosjekter for kadaversøk jfr behov i Hordaland og i Lofoten

Resultat:

Gjennomført i Hordaland, i Lofoten så var behovet vanlig kadaversøkskurs (gjennomført).

 1. Gjennomføre minimum 2 stk GPS kurs

Resultat:

Gjennomført iht innmeldt behov = 2 kurs i Oppland

 1. Gjennomføre minimum 3 stk beitelagskurs

Resultat Ingen innmeldt behov

 1. Gjennomføre faglige instruktørkurs/samlinger

Repetisjonskurs for bruk av Base camp

Resultat:

Gjennomført iht plan, utarbeid plan for instruktørutdanning samt gjennomført teorikurs for 4 nye instruktørkandidater. 1 instruktørelev har i tillegg gjennomført praktisk del iht utdanningsplanen.

Nye instruktørelever er: Laila Hoff, Hermann Sotkajervi, Geir B Larsen og Torill Albrechtsen.

Instruktørsamling og GPS repetisjon ble gjennomført som en del av instruktørkurset.

Nils Steinvik ble, etter bestått manglende godkjent kadaversøksprøve, godkjent som instruktør i NKH.

 1. Intern opplæring av justeringer/endringer av kurs (GPS/beitelags/grunnkurs/videregående)

Resultat: Utført som del av instruktørsamling/kurs. Dette er ikke avsluttet og bør videreutvikles i 2016

 1. Formalisere samarbeid med Garmin

Resultat: Skriv sendt, venter på møteinnkalling

 1. Utvikle NKHs fagavdeling iht vedtatte instruks (årsmøte 2014)
 • Resultat: Styret vedtok av 30.juni å anmode Jonny Mathisen om å lede fagavdelingen og derav være kurskoordinator. Jonny Mathisen takket ja til dette. Styret er av den oppfatning at han har ledet fagavdelingen og vært kurskoordinator på en utmerket måte. Styrets representant i fagavdelingen har vært Ingunn Løvsletten. Det må påregnes at det kommende styre også i 2016 må fortsette å gi prioritet til utviklingen av fagavdelingen.

………..

Samarbeidende fylker

NKH har i rapporteringsperioden fått økonomisk støtte fra støttende fylker som følger:

Fylke

Kroner

Sør Trøndelag

48 000

Møre og Romsdal

48 000

Oppland

20 000

Nordland

15 000

Troms

0

Finnmark

0

Totalt

131 000

Styret ønsker å gi prioritet til støttende fylker og har derav innfridd alle behov for kommunikasjon og kursavvikling på en god måte

Søknader

Styret har fremmet søknader vi elektronisk søknadsskjema som følger:

Hva Hvordan
Økonomisk støtte til utvikling og gjennomføring av beredskapskurs Sendt alle støttende fylker
Forprosjekt «Tiltak for å øke kunnskapsgrunnlaget i reinsdyrnæringa» Sendt Troms og Finnmark fylke
Økonomisk støtte for å dekke driftsunderskudd Sendt alle støttende fylker

Aktivitet

Styrets forslag til prioriterte aktiviteter i 2016 er:

Kurs
Hva Hvordan
Økt antall grunnkurs Herunder gjennomføre kurs i «nye fylker»
Utviklet og gjennomført beredskapskurs 1 stk i hvert støttende fylke
Gjennomføre minimum 3 GPS kurs Økt annonsering
Gjennomføre minimum 2 beitelagskurs
Støtte prosjekt Hordaland Avsluttes juni 2016
Forskning
Hva Hvordan
Støtte NIBIO i prosjekt «effektivitet med bruk av kadaverhund» Ledes av NIBIO, gjennomføres i alle støttende fylker
Styrearbeid
Hva Hvordan
Utvikle og opprettholde kontakt med aktuelle samarbeidspartnere Delta på aktuelle møte
Videreutvikle NKHs hjemmeside Velge styremedlem som har EDB kunnskaper
Videreutvikle fagavdelingen Styrke fagavdelingen med 2 personer
Gjennomføre en instruktørsamling Helgesamling
Gjennomføre instruktørutdanning del 2 Praktisk utøvelse som en del av
 • Grunnkurs kadaversøk
 • GPS kurs
 • Beitelagskurs
 • Beredskapskurs
Utvikle samarbeid med Garmin Koordinerende møte

Økonomi

For detaljer se regnskap for 2015. Grunnet tidsfrister for evt støtte fra «FKT» potten så har styret fremmet en budsjettplan for de støttende fylker.

Det gjøres oppmerksom på at prosjekt «oppbyggingsfasen av en landsdekkende organisasjon for kadaverhunder» er avsluttet slik at NKH kan ikke lenger søke om «prosjektmidler». Fremtidige søknader til støttende fylker vil være avhengig av NKHs budsjettering og prioriteringer. NKH kan derav søke om støtte ved budsjettert «driftsunderskudd»

Budsjett 2016

Post Inntekt Utgift
ADM, hjemmeside 30 000
Årsmøte 30 000
Info/Fylkesvise dialogmøter 50 000
Instruktørsamling 40 000
Kursutvikling 10 000
Kontingent 20 000
Overskudd fra kurs 20 000
Støtte fra samarbeidende fylker (søknad sendt)
Troms 20 000
Finnmark 20 000
Sør- Trøndelag 20 000
Oppland 20 000
Møre og Romsdal 20 000
Nordland 20 000
Totalt 160 000 160 000

Nils Steinvik

Leder NKH