Her er sluttrapporten for prosjektetene med radiobjøller på lam i Valdres og Fron Vest

pdfProsjekt_radiobjeller_lam_valdres.pdf

pdfProsjekt_radiobjeller_lam_fron_vest.pdf

Les rapporten fra NIBIO om kartlegging av effektiviteten i kadaversøk med hund.

pdfNIBIO_RAPPORT_2016_2_136.pdf

Bakgrunn

Sauenæringa i mange regioner i Norge sliter i dag med store tap av sau og lam på utmarksbeite. Selv om tilsynet er bra, er det svært vanskelig å finne kadaver og mørketallene er derfor store. Det er også viktig å finne kadaver i relativt fersk tilstand for å kunne dokumentere dødsårsak. Dette kan ha stor betydning for erstatningsoppgjøret for rovviltdrepte dyr.

(Gjennomført)

Bakgrunnen for denne beskrivelsen er en henvendelse fra Fylkesmannen i Hordaland ved Jørgen Aarø, om et forslag til å kunne hjelpe med dokumentasjon av beitedyr tapt på beite.

Prosjekt.

  1. Avklaringsmøte tidlig i januar, avholdt 8 januar 15
  2. Prosjektsøknad, ordnes av Norske kadaverhunder
  3. Finne sentrale personer til prosjektet, hundeførere, kjentfolk, rovviltkontakter.
  4. Avgrense område, til en øy avtalt med dyreeier og grunneier.
  5. Utdanne hundeførere, Norske kadaverhunder kurser disse 3- 4 stk.
  6. Praktisk gjennomføring, gå søk i et avgrenset område som er angitt.
  7. Rapporter skrives av Norske kadaverhunder.
  8. NKH styrer den praktiske gjennomføringen av prosjektet med noen av våre erfaringer, men bruker mest mulig lokale folk.

(Gjennomført)

sluttrapport

KADAVERSØK I SKARET BEITELAGSOMRÅDE
ET PILOTPROSJEKT ~ SLUTTRAPPORT ~