Reiseregning

Dersom diett og-/eller møtegodtgjørelse kreves - skal NKH s  reiseregningsskjema nyttes.

 

Utlegg

Brukes fortrinnsvis av ledelse i NKH for direkte utlegg slik som porto, rekvisita etc (kostnader som ikke er relevante på reise, selv om utgiften har oppstått på en reise).

Generelt

Reiser og utlegg som dekkes av NKH skal være forhåndsgodkjent av leder i NKH eller leder av NKHs fagavdeling.

Reiseregning, skal først sendes til den personen som har forhåndsgodkjent reisen

Den som har forhåndsgodkjent attesterer dokumentet og videresender dette til kasserer i NKH

 

Våre myndigheter stiller strenge krav til utfylling av reiseregning. Det innebærer at alle relevante felt skal fylles ut på ethvert dokument, dvs. all personalia, dato, kl.slett, reisens formål, samt korrekt stedsangivelse. Det anbefales å vedlegge f.eks. innkalling, agenda eller tilsvarende dokumentasjon.

Videre skal alle utgifter dokumenteres med originale kvitteringer, samt boardingkort eller setekvittering for gjennomførte flyreiser

Mangelfulle dokumenter og ikke forhåndsgodkjente reiser/utlegg avvises og returneres avsender

Reiseregning skal sendes inn senest siste virkedag i den måneden kravet oppsto

 

HVA ER TJENESTEREISE OG HVA ER RUTINEMESSIG TJENESTEOPPDRAG?

Tjenestereiser er definert som pålagte og/eller godkjente reiser av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragstaker. Reiser som ikke er tjenestereiser omfattes i utgangspunktet av avtalen om rutinemessig tjenesteoppdrag. Reiseoppdrag av fast rutinemessig karakter er definert som ordinær tjeneste ved/under utførelse av rutinemessige/faste tjenesteoppdrag som ikke trenger spesiell godkjennelse av arbeidsgiver.

Forskjellen mellom tjenestereiser og rutinemessig tjenesteoppdrag vil reguleres av stillingens art eller vervets innhold. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har anbefalt arbeidsgivere å vurdere hvilke typer oppdrag som faller inn under rutinemessige tjenesteoppdrag.

Hvilke forskjeller er det mellom avtalene?

Hvorvidt man er på rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting eller på tjenestereise får betydning for satsene for kostgodtgjørelse.

Videre må kostutgiftene legitimeres (dokumenteres) ved rutinemessige tjenesteoppdrag, mens dette ikke alltid er tilfellet ved tjenestereiser.

Utover disse forskjellene er regelverkene med enkelte unntak stort sett like. Dette er gjennomført ved at det i særavtalen for rutinemessig tjenesteoppdrag uten overnatting vises til bestemmelser i særavtalen for tjenestereiser (Staten).

 

Styret

Ledelse <-> Fagavdeling (bilde mangler)

Ledelse består av:

 • Leder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Styremedlem Web
 • Styremedlem Kurs

Fagavdelingen består av:

 • Styremedlem kurs
 • Fagmedlem hund
 • Fagmedlem GPS

 

Arbeidsfordeling:

Leder:

 • Forberede og lede styre- møtene
 • Sørge for oppfølging av saker vedtatt på års- og styremøtene
 • Representasjon
 • Pressekontakt ved kritiske hendelser
 • Kontaktperson overfor Fylkeskommunen, SNO, Norges Sau og Geiteavslag og andre relevante  samarbeidspartnere

Sekretær:

 • Fører referat
 • Oppretter og ajourfører NKH arkivet
 • Oppfølging og kontroll av NKH materiell
 • Fører postliste
 • Ajourfører kurs og godkjenningslister

 

Kasserer:

 • Oppfølging av alle økonomiske forhold i NKH

 

Styremedlem WEB:

 • Profilering av NKH
 • Web kontakt, oppfølging ajourføring av WEB sidene

 

Styremedlem Kurs:

 • Kontaktpunkt for regionkontakter
 • Leder for fagavdeling

Varamedlem:

 • Har møterett og talerett på styremøter
 • Skal innkalles på alle styremøter hvor en av styrets faste medlemmer melder forfall
 • Overtar det faste medlemmets stemme og talerett

Fagavdelingen:

 • Hovedansvar for arbeid med instrukser og planverk
 • Utarbeider og fremsender aktivitetsplan for kurs og godkjenninger
 • Planlegger og gjennomfører kurs aktiviteter
 • Kontaktpunkt for regionkontakter
 • Oppfølging/etterkontroll av ekvipasjer

Styret i NKH velges av årsmøtet, og er Norske Kadaverhunders utøvende myndighet mellom årsmøtene.

 

Styremøter

Styret bør i utgangspunktet avholde møte hver andre måned

Ved innkalling til ekstraordinære årsmøter, er man ikke bundet av tidsfristen

angitt i innkallingsreglene i Norske Kadaverhunders vedtekter.

 

Styret skal

Arbeide for å fremme Norske Kadaverhunders målsetting.

Lede Norske Kadaverhunder i henhold til organisasjonens vedtekter.

Uten opphold iverksette de vedtak som fattes av Årsmøtet.

Behandle, bearbeide og arkivere alle innkomne forslag og skriv.

 

Delegering av myndighet

Styret i NKH kan delegere sin myndighet til det organ som har behov for dette i utførelsen av sin pålagte virksomhet. Styret står ansvarlig for de avgjørelser som derved treffes.

 

Kompetanse

Beslutninger fattet av styret i en styreperiode, skal uten unødig opphold iverksettes.

Dersom det reises tvil om styrets vedtak, plikter styret å bringe spørsmålet inn for årsmøtet til avgjørelse.

Leder i Norske kadaverhunder (NKH) er informasjonsansvarlig i NKH. Leder kan dersom det er formålstjenlig henvise til andre personer, for eksempel Fagavdelingslederleder (FAL).

Pressemeldinger som sendes ut av ledelsen skal alltid sendes med kopier slik at både aktuelle regionkontakter og styremedlemmer er orientert

Ved beredskaps utrykninger aksjoner kan hundefører (HF) uttale seg om ”naturlige” ting som for eksempel ”leter etter kadaver» HF skal ikke uttale seg om politiske forhold relatert til rovdyrsproblematikken

Dersom HF skal på riksdekkende media, skal styreleder NKH kontaktes dersom det er tid til det. Dette fordi det kan være aktuelle ting som man ønsker fremlagt evt. tips om uniformering etc.

Dersom det skal lages en artikkel/reportasje om NKH som omhandler et reelt oppdrag i trykt media, skal det bestrebes at dette blir korrekturlest.

Det henstilles at man som medlem av Norske Kadaverhunder viser varsomhet om å skrive noe som kan virke nedsettende, kritikkverdig overfor våre samarbeidspartnere/oppdragsgivere eller andre ting som kan skade NKHs omdømme på sosiale medier som Facebook og Twitter (se etiske retningslinjer).

Sentral webside ønskes brukt aktivt ved beredskapsaksjoner.