Åpen post der vi som tilhørere kan si noe før møte. Dette samordner faglaga og OSG i forkant.

Der tok eg fra OSG opp ulven som har gjort skade i Nordre Land og rundt der. Her ble det sagt at ulven skulle felles på lisensjakt og skadefelling vurderes hvis det ikke lykkes.

Leder fra Bondelaget tok opp flytting av lisensfellingsperioden og bekymringen vi har angående høringen om nye regioner.

OBS ved egen repr ønsket at det skulle gis skadefelling på jerv også i lisensfellingperioden for jerv.

  • Det ble gitt en orientering om skadesituasjonen, der det totalt er lite skader men midtdalen og Norddalen sliter med store skader i enkelte områder.
  • Det ble også gitt en orientering om status i høringene som er ute og fremdrift ble diskutert.
  • FKT økonomi, foreløpig rest på 1.000.000,- Dette setter sekretariatet opp et forslag på fordeling etter søknader som er inne.

Klage på lisensfellingskvote på ulv fra NOAH og Naturvernforbundet dette ble ikke tatt til følge.

Kvote og områdedeling for kvotejakt på Gaupe.

NINA sin utrekning 9 dyr og hodyrkvote på 4

Fylkesmannen sitt forslag 7 dyr og hodyrkvote på 3

Det blir nå delt kun i 2 områder innenfor og utenfor sonen. Tilleggsdyra kan gis i områder med skader.

Vedtak 9 dyr og hodyrkvote på 3, som fordeles på 5 utenfor sonen og 2 innenfor med 2 tilleggsdyr. Hodyrkvoten settes på grunn an at nasjonalt mål ikke er nådd.

Dette er feil etter min mening da vi vet at mange fylker ikke teller gaupe pga sporforhold og at i reinområder søkes det heller skadefelling om vinteren. At nemda vår tar på seg ansvaret for dette er feil.

Det ble orientert om lisensfelling av jerv og muligheter med hund på denne jakta.

Regionmøter vil gjennomføres i Innlandet også i 2020.

Nemndene vet ikke når arbeidet med regioner blir avsluttet, men ingen tror at dette blir avgjort før nye nemder skal utnevnes så kanskje de forsetter til dette er i orden. Dette vet ingen og departement og direktorat kunne ikke svare på dette.

Jonny Mathisen