Referat fra møte på Fellekjøpets kontor-Lillehammer, 26.06 2019, 10.00-14.00

Disse møtte:

Pål Kjorstad Utmarksrådet i NSG/Oppland Radiobjøllelag, Marit Mjøen Findmy, Jonny Mathisen Oppland Sau og Geit, Nils Steinvik Norske Kadaverhunder(NKH) og Camilla Melgård Skåppå Kunnskapspark (deltok på deler av møtet)

Varslet forfall:

Hensikten med møtet var å:

Hensikten med møtet var å:

Kartlegge mulighet for fremtidig utvikling og samarbeid for å hjelpe og styrke beitebrukernes utfordringer rundt om i landet

Møtet startet med en kort orientering om status og fremtidsambisjon fra de forskjellige organisasjoner og bedrifter for deretter å fokusere på de innmeldte diskusjonsemnene

Innmeldte diskusjonsemner

1. Hvordan påvirke/utvikle forståelsen for bruk av Findmy/Telespor og Norske Kadaverhunder for Miljødirektoratet, rovviltnemndene, kommunene, beitelag og beitebrukere

Konkusjon:

a. Her ble det en diskusjon om hvor man skal rette det største fokuset, beitebruker/beitelag eller forvaltning/lovgiving. Konklusjonen ble at hovedfokus bør rettes mot beitebruker/beitelag, men at forvaltning/lovgiving ikke må utelukkes, spesielt når det gjelder utarbeidelse/endringer i overordnede retningslinjer som f.eks. FKT-forskriften, erstatningsforskriften og regionale forvaltningsplaner

b. Det må orienteres og informeres om beitebrukernes utfordringer og om beitebrukernes manglende men også potensielle verktøykasse på arenaer hvor nevnte aktører møtes. Møtedeltagerne vil allerede nå varsle at på konferanser som NSG og faglaga sitt nasjonale beiteseminar, på den nasjonale rovvilt og beitedyr konferansen på Hamar og på Lamiaden i Tromsø går vi for at vi aktivt i denne gruppa gir aktuelle foredragsholdere hjelp til å veilede og informere om våre fagfelt. Dette er arenaer som mange ulike aktører møter på og man har mulighet til både å formidle og påvirke, samtidig som man kan utvikle forståelsen for hjelpemidler som beitebrukere og samfunnet kan nytte for å oppnå både kvalitative og kvantitative forbedringer

c. Planlegge og gjennomføre en «workshop» hvor fokuset på workshopen vil være at beitebruker kan få hjelp og støtte. Dette kan bla være praktiske bruk, forståelse av og betydning av GPS, elektroniske hjelpemidler og kadaverhund i beitebruk i dag

2. Behersker beitebruker elektronisk overvåkingsutstyr og GPS godt nok? Og er elektronisk overvåkingsutstyr praktisk retta mot beitebruk/beitedyr?

Dersom ikke, hva bør gjøres? Bør aktørene ha felles kursaktivitet?

Konklusjon:

a. Diskusjonen ga klart inntrykk av at det er behov for oppfølging, herunder bedre forklaring på hjemmesidene med f.eks.manual. Dette for å oppnå en bedre bruk/forståelse av utlevert elektronisk overvåkningsutstyr.

b. NKH gjennomfører GPS opplæring som en del av kursporteføljen i NKHs grunnkurs kadaversøk, NKHs GPS kurs og ved NKHs beitelagskurs. Det synes naturlig at NKHs beitelagskurs kan utvikles til ett felleskurs hvor elektronisk overvåkningsutstyr og GPS er i fokus

3. Er potensialet ved bruk av elektronisk verktøy/kadaverhund godt nok utnyttet?

Dersom ikke, forslag til tiltak etc.

Konklusjon:

a. Diskusjonen her ga også ett klart inntrykk av at det er ett klart forbedringspotensial for å øke effektiviteten for funn av kadaver når elektroniske hjelpemidler og kadaverhund nyttes sammen. Pågående prosjekt i Fron og Valdres vil kunne stadfeste effektiviteten når prosjektene avsluttes høsten 2019

4. Orientering fra Skåppå kunnskapspark

Skåppå representerte en lokal gründer som ikke kunne stille selv pga. jobb, men Camilla Melgård stilte i stedet. Innholdet i Skåppås orientering var basert på «gründer-idè» om å nytte drone som «hjelpemiddel» ved forvaltning av rovdyr og kontroll av dyr på beite.

Konklusjon:

a. Etter noe diskusjon for å belyse muligheter og begrensninger så besluttet Oppland Sau og Geit at de ønsker å fortsette samtaler direkte med aktuell gründer

Sluttkommentar:

Inntrykket etter møtet var at det var et positivt møte hvor det absolutt er muligheter for fremtidig utvikling og samarbeid. Det beklages imidlertid at representant fra Telespor måtte melde forfall denne gang.

Til videre oppfølging så vil følgende tiltak iverksettes:

1. Neste fellesmøte settes til august 2019, ansvar: Nils Steinvik

2. Det utarbeides grunnlag for felles orientering på kurs, seminarer, konferanser etc. Ansvar: Hele gruppa

3. Det utarbeides «nytt» beitelagslederkurs ansvar: Hele gruppa

4. Det utarbeides plangrunnlag for «hjelp og støtte workshop» ansvar: Hele gruppa