Bakgrunn:

Sør-Aurdal kommune har årvisse, store tap av lam på beite. Samtidig er det lite funn av ferske kadaver. Det er derfor få dyr som blir bekreftet tatt av freda rovvilt. Derfor ble det våren 2017 satt i gang et prosjekt mellom Fylkesmannen i Oppland, landbrukskontoret i Sør-Aurdal, Mattilsynet, Maren Rønnaug Sæteren Hippe og Espen Nerødegård. I 2018 ble Kari og Oddvin Sørbøen også med i prosjektet. Alle saueeierne har hatt årvisse store tap av lam.

Mål: Vi ønsker å kartlegge hvilke årsaker som gir høye tap av lam på utmarksbeite og få bekreftet funnene av SNO. For å få målretta søk etter tapte dyr tas det i bruk radiobjeller på lam. I 2017 ble det vurdert om radiobjelle på lam hadde positive eller negative effekter på tilvekst og trivsel.

For full rapport se: pdfFerdig rapport radiobjeller på lam 2018