Rovviltnemnda i region 3/Oppland inviterte kommunene i Oppland – politisk ledelse/administrasjon, skadefellingsledere, etater, lag, foreninger og prosjekter som på ulike måter er involvert i forvaltning av rovvilt i region 3/Oppland til et åpent seminar. I tillegg til lokale aktører fra Oppland, inviterte Rovviltnemnda i region 3 Klima- og Miljødepartementet, Landbruks- og Matdepartementet, Miljødirektoratet og rovviltnemnda i region 5/Hedmark med sekretariat.

Innledere på seminaret var nemndsleder Aud Hove og Fylkesmann Knut Storberget

Belyste emner:

 • Beiteressurser i Oppland v/Yngve Rekdal Nibio
 • Ulv i Norge v/Petter Wabakken HINN
 • Prosjekter i Oppland siste år gjennomført av NINA v/John Odden -Kameraovervåking av gaupe -Kunnskapsgrunnlag jerv Planleggingsverktøy for arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge
 • Prosjekter gjennom NJFF- Oppland - Overvåking av gaupe og lisensfelling av jerv Lokale prosjekter
 • Overvåking av kongeørn
 • Erfaringer fra overvåkingsprosjekt/radiobjeller på lam i Sør-Aurdal Erfaringsutveksling
 • Erfaringer fra overvåkingsprosjekt/radiobjeller på lam i Fron Vest
 • Erfaringer fra skadefellingsforsøk i kommuner

I tillegg så var det åpen post – med innmeldte innlegg

Her ble det orientering bla fra

 • Norske kadaverhunder,
 • prosjekt Hadeland; utdanning av jakt hunder og samarbeid mellom jakt hunder/Kadaverhunder/jaktlag.
 • Øyer sau og geitavslag
 • Valdres sau og geit
 • bla

Konklusjon

Dette seminaret skulle erstatte rovviltnemndas årlige dialogmøte, og hensikten var å få overblikk fra eksterne forskere og innblikk i lokale utfordringer, løsninger og prosjekter rundt rovviltforvaltning og beitenæring. Det gjorde det også. Godt planlagt og godt gjennomført

Nils Steinvik