Kommunene Nordal, Stranda, Rauma . Nesset Sunndal og Surnadal i Møre og Romsdal arrangerte regionalt folkemøte om rovdyrpolitikk med fokus på jerv den 14.januar 2018.

Inviterte til folkemøtet var alle som på en eller annen hadde tilknytning til eller interesse av dagens rovdyrproblematikken. Det møtte ca 90 tilhørere

Folkemøtet ble gjennomført med innledende foredrag og paneldebatt.

De planlagte Innledningstemaene var:

 • Rovdyrforliket i stortinget v/ Per Olav Lundeteigen fra Stortinget
 • Korleis tolka forvaltninga rodyrforliket v/Torbjørn Lange frå Klima og miljødepartementet
 • Korleis opplever beitenæringa situasjonen i felt v/Pål Skjorstad frå Norsk sau og geitavlslag
 • Tankar om den todelte forvaltningsmodellen for rovdyr i et verdsarvområde v/Katrin Blomvik
 • Roller og oppgåver for forvaltnigsorgan
  • Miljødirektoratet v/Anders Braa
  • Rovviltnemda i region 6 v/Gunnar Alstad
  • SNO i region 6 v/ Lars Olav Lund
  • Mattltilsynet ved Ingeborg Stavne
 • Paneldebatt med spørsmål fra salen
  • Er bestandsmåla eintydige omgrep?
  • Kva bør ligge i verktøykassa for at rovdyrforliket skal bli innfridde?

Grunnet værforhold så ble Per Olav Lundeteigen og Katrin Blomvik forhindret fra å møte.

Konklusjon:

Innledningene og debatten ga ett godt innblikk i utfordringene som forvaltning og beitedyreiere står ovenfor. Innleggene og debatten ga noe ensidig bilde da verneorganisasjonene ikke var tilstede.

Undertegnede hadde etter folkemøtet en samtale med leder for Møre og Romsdal Sau og Geitavlslag angående behov for orientering om og evt kadaversøkskurs i 2019. NKH vil kunne motta nærmere info om behovet.

Nils Steinvik